ภาควิชาปรสิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียน กระบวนวิชา 317704 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2  ธันวาคม 2562– เมษายน 2563

       วันอังคาร   เวลา 09.00-12.00 น.

 ภาคบรรยาย:   ห้องประชุมฐิตะสุต

      ภาคปฏิบัติการ:  M2 อาคารเรียนรวม

[การคิดคะแนน: ภาคบรรยาย 50%  ภาคปฏิบัติการ 50% (attitude 10%,  report 40%)]

วัน / เดือน / ปีหัวข้อบรรยายผู้บรรยายเอกสารประกอบการบรรยายเอกสารคำสอนVDO ประกอบการสอน
17 ธ.ค.Cultivation of parasites (malaria and nematode)ผ่องศรีPDF.PDF.
24 ธ.ค.Collection and preservation of arthropods of medical importanceอติพรPDF.-
7 ม.ค. Micrometry and electron microscopyอัจฉรียาPDF.
PDF2.
-
14 ม.ค.Collection, preservation and examination of stool
Stool concentration techniques
Fungus: Pneumocystis jirovecii
สงบPDF.-
21 ม.ค.Examination of stool: Permanent stains of protozoaอนุลักษณ์PDF_1.
PDF_2.
28 ม.ค.SDS-PAGE, 2-DE and Western blotอัญชลีPDF.
4 ก.พ.PCRอัญชลีPDF.
25 ก.พ.ELISAดวงรัตน์PDF.
3 มี.ค. Examination of helminths: Preparation of helminth specimensขวัญกมลPDF.
10 มี.ค. Recovery of ova of E. vermicularis and Paragonimus spp.
Egg count, examination of urine for S. haematobium, and examination of T. vaginalis
เบญจวรรณPDF.
17 มี.ค.Identification and differentiation of malarial parasitesปรัชญาPDF.
24 มี.ค.I. Recovery of tissue parasites
II. Serodiagnosis of parasitic infections
นิมิตรPDF1.
PDF2.
VDO1
VDO2
31 มี.ค.Examination of filarial worm in blood and tissueอติพรPDF.
Contact