ภาควิชาปรสิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียน กระบวนวิชา 317817 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่  2: ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563

   บรรยาย:       ห้องประชุมฐิตะสุต        วันพฤหัสบดี        เวลา 09.00-10.00 น.

ปฎิบัติการ:     M2 อาคารเรียนรวม    วันพฤหัสบดี       เวลา 10.00-12.00 น.

วัน / เดือน / ปีหัวข้อบรรยายผู้บรรยายเอกสารประกอบการสอน
19 ธ.ค.จริยธรรมการวิจัยรศ.ดร.นิมิตร มรกตPDF.
26 ธ.ค.บทนำสู่การวิจัย
ทิศทางและแผนการวิจัยของชาติและแหล่งทุนวิจัย
รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์PDF.
2 ม.ค.Program detecting plagiarism
End note program
คุณชมพูนุช สราวุเดชา
9 ม.ค.กระแสงานวิจัยทางวิทยาสัตว์เซลล์เดียวอ.ดร.ขวัญกมล ลิ้มโสภาธรรม
16 ม.ค.กระแสงานวิจัยทางวิทยาหนอนพยาธิอ.ดร.สงบ สนิทPDF.
23 ม.ค.กระแสงานวิจัยทางกีฏวิทยารศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์
30 ม.ค.การวางโครงงานวิจัยและการเตรียมโครงร่าง 1รศ.ดร.นิมิตร มรกต
6 ก.พ.การวางโครงงานวิจัยและการเตรียมโครงร่าง 2รศ.ดร.นิมิตร มรกต
20 ก.พ.การวิจัยภาคสนามรศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์PDF.
27 ก.พ.การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์
5 มี.ค.การใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 1คุณรจนา เผือกจันทึก
รศ.ดร.เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์
PDF.
12 มี.ค.การใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 2คุณรจนา เผือกจันทึก
19 มี.ค.การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเตรียมส่งตีพิมพ์ในวารสาร (1)ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้งPDF.
26 มี.ค.การเตรียมต้นฉบับเตรียมส่งตีพิมพ์ในวารสาร (2)ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง
2 เม.ย.การส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์
Contact