ขอต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาปรสิตวิทยา

          เป้าหมายการดำเนินการ: พัฒนางานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการทางด้านโรคปรสิตและแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ทำให้สามารถสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงาน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรมใหม่

What's new

องค์การอนามัยโลก

ให้ทำการจับตา

ไข้เลือดออกไครเมีย-คองโก

อ่านเพิ่มเติม>>

ค้นพบประสิทธิภาพไล่ยุง

ของผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชั่นเจล

จากสารสกัดเหง้าโกฐหัวบัว

อ่านเพิ่มเติม>>

ระบบผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างง่าย

เพื่อใช้ร่วมกับกับดักแสง

สำหรับจับยุงพาหะนำโรค

อ่านเพิ่มเติม>>

หนังสือ / ตำรา

หนังสือและตำราเรียนต่าง ๆ ที่แต่งขึ้นโดยคณาจารย์ของภาควิชาปรสิตวิทยา หรือคณาจารย์ของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการแต่ง   เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป

กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ Dr. Li Zhou ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566

          🎉ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ [...]

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          🎉💫ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย [...]

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรภาควิชาปรสิตวิทยา (OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          ✨โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรภาควิชาปรสิตวิท [...]

Contact