แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1

นพ.สรัญสรณ์ กรินทราทันต์

นพ.พงศธร โชติพงศ์กุล

พญ.ภาวิณี ภิรมกาญจนศักดิ์

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

พญ.ชวพรรณ ดีวิจิตร

พญ.ปณิกา ประพุทธ์พิทยา

นพ.ปวรุจ ริเริ่มสุนทร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.ณัฐณิชา บุญมา

พญ.ทัตพิชา จำรัส

พญ.ภัทราภรณ์ สิงห์เจริญ

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3

นพ.ปฏิภาณ สิทธิประเวศ

นพ.วุฒิพงศ์ ศรีชัวชม

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

พญ.จิรพร ชวลิตอัมพร

พญ.นิสากร ดีแสน

นพ.อุกฤษฏ์ จิรเดชพิทักษ์

นพ.ไกรวี เจริญกาญจน์

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 4

นพ.ศรัณปกรณ์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล

พญ.สิริภัทร ปัทมภาสสกุล

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.ธีรวิชญ์ ด่านรุ่งโรจน์

นพ.พชร โพธิกลาง

พญ.กวิสรา ไชยเมือง

พญ.ธนาวดี ฉลองกุลศักดิ์