องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร

สารจาก หัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านฉุกเฉินเพื่อเป็นบุคลากรหน้าด่านในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้ลดโอกาสการเสียชีวิตและทุพพลภาพ กลับไปมีสภาพชีวิตที่ปกติอยู่กับคนอันเป็นที่รักได้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร เผยแพร่ความรู้ทักษะ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฉุกเฉินให้ดีที่สุดและเราจะไม่หยุดนิ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านฉุกเฉิน เพื่อให้โลกมีความรู้ใหม่ในด้านสุขภาพฉุกเฉิน

ผศ.ดร.นพ.บวร  วิทยชำนาญกุล
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

***********************************************************

ตามประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2566  รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท ตำแหน่งเลขที่ 6709047  ซึ่งมีอัตราว่างอยู่ใน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้  ครบกำหนดรับสมัครแล้ว  มีผู้มาสมัครจำนวน 3 ราย  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/emcmu/  ทั้งนี้ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านจะต้องสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) และสัมภาษณ์  ในวันที่ 16 สิงหาคม  2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 9  อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม  2566

*** ประกาศ ***
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครตำแหน่ง: นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ เทียบเท่า
.
เงินเดือน: 21,750 บาท
เลขที่ตำแหน่ง 6709047
.
ประกาศรับสมัคร: https://cmu.to/Q7HKg
ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://cmu.to/ffaAK
.
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี
สิ่งที่ต้องแนบมาด้วย
– ตามประกาศ
(หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือสำเนาถูกต้อง)
.
ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2566
สอบข้อเขียนวันที่ 15 สิงหาคม 2566
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 16 สิงหาคม 2566
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-938-796, 095-471-9130
อีเมล์ emergencycmu@cmu.ac.th
(ตามวันและเวลาราชการ)
🚨🚑🚨วี้หว่อ วี๊หว่อ วี้หว่อ วี๊หว่อ 🚨🚑🚨
ถึงเวลาของนักศึกษาแพทย์ทุกคนแล้ว มาร่วมกันเป็นทีมแพทย์ฉุกเฉินด้วยกัน ได้แล้วตอนนี้
_______________________________________________
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2567
จำนวน 3 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดตามประกาศคณะแพทย์รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2567
_______________________________________________
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ช่องทาง Online ของ website คณะแพทยศาสตร์ มช.
สามารถดำเนินการตามที่ระบุในเอกสารและแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ดังลิงค์นี้

อีกเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

“การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2566 (Resident Matching Program)” รอบที่ 2 เป็นการภายใน

หากคุณต้องการมาเป็นสมาชิกแพทย์ฉุกเฉินเชียงใหม่แล้วละก็ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว
สำหรับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นมิตร ได้ทั้งความรู้เชิงวิชาการ ความอบอุ่น ดูแลกันแบบครอบครัว แน่นอนว่าหาได้ที่นี่แน่นอน

ปีการศึกษา 2566 นี้ เราเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่งสุดท้ายเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น free train หรือมีต้นสังกัด
หมดเขต 31 มกราคม 2566

ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⛳️ ขั้นตอน 1 กรอกแจ้งความประสงค์ Online >>>ขั้นตอนนี้เฉพาะผู้ที่ประสงค์ เข้ารับการคัดเลือกจากภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ม.เชียงใหม่ เท่านั้น โดยในขั้นตอนนี้ไม่สามารถทดแทนการสมัครตามขั้นตอนของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และแพทยสภาได้
-> Link: https://forms.gle/8wAJsdmaEcZGaN7a8

⛳️ ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF file มาที่ E-mail: emergencycmu@gmail.com ภายในวันก่อนปิดรับสมัคร
2.1 ทำแบบทดสอบบุคคลิกภาพ
-> Link: https://www.16personalities.com/th และ print หน้าผลทดสอบเป็น PDF File
2.2 หนังสือแสดงเจตจำนงค์ของการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน (ประมาณ 1 หน้า A4)
2.3 Portfolio (กรณีที่สามารถทำเป็น PDF file ได้)

🏥 วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

📑 เอกสารเพิ่มเติมที่อาจนำมาแสดงให้กรรมการในวันสัมภาษณ์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้แก่ หนังสือ Recommendation ตัวจริง และ Portfolio (กรณีไม่มี PDF file)

📜 ติดตามข่าวสารรวมถึงประกาศเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: EMERGENCY MEDICINE DEPARTMENT, CMU
และช่องทางเว็บของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มช.
-> Link: https://w1.med.cmu.ac.th/emcmu/news-event/

☎️ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นนทวัฒน์ ห่านตระกูล โทร 053-938-796

อ๊ะ ๆ วันนี้เราไม่ได้มาประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการที่น่าสนใจอย่าง CCEM 2022 หรอกนะ แต่ว่าา ..
พร้อมหรือยังที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา.. 😎😎
การมาเรียนที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร
กับ จังหวัดที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน
พวกเรากำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2566 (Resident Matching Program)
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านจำนวน 4 ตำแหน่ง
( มีต้นสังกัด 3 ตำแหน่ง, อิสระ 1 ตำแหน่ง )
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565
🔥
ขั้นตอนและวิธีการสมัครอยู่ในโพสปักหมุดของเพจลำดับถัดไป
ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📜 ติดตามข่าวสารรวมถึงประกาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และช่องทาง :
แอดมินทนไม่ไหวที่จะพบกับผู้สมัครทุกๆคนแล้ว 🤩

The 8th Chiang Mai Conference of Emergency Medicine: CCEM 2022
“Confronting the challenge of the new era EM”
ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 นี้
ที่ ONE NIMMAN CONVENTION CENTER
งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับมาพบกับบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุกสนาน
ในฤดูหนาวของเชียงใหม่อีกครั้ง
มีหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มากด้วยประสบการณ์
อาทิเช่น
* The future direction of EMS
* Emergency condition in extreme age
* Toxic substances in teenagers
* New trends in EM
* What’s new in critical care
* Emergency Sport medicine
นอกจากนั้นเราให้กิจกรรมร่วมสนุกและตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย
!! พิเศษสุด พบกับ Pre-congress workshop
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
ในหัวข้อเรื่อง
“Ultrasound-enhanced resuscitation workshop for General practitioners”
ได้ความรู้เต็ม ๆ ทั้ง lecture และ workshop จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
(มีค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,800 บาท)
นอกจากจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติกันไปแบบเต็ม ๆ แล้ว
ยังได้รับเครดิต CME CEPA และ CNEU อีกด้วยนะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน
ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 นี้
ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccem2022/
ค่าลงทะเบียน 💸💸
Early bird (วันที่ 1/9/65 – 16/10/65)
– 2,000 Baht
Regular (วันที่ 17/10/65 – 20/11/65)
– 2,400 Baht
Pre-congress workshop
– add 1,800 Baht
มาป๊ะกั๋นที่เชียงใหม่เน้อออออ 🙂
____
#CCEM2022
#EMCMU
ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FB page: EMERGENCY MEDICINE DEPARTMENT, CMU
คุณธมลวรรณ สายแก้ว
โทร 053-93-8796 หรือ 095-4719130

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)

จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 29 กรกฏาคม 2565

 

ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร (ข้อมูลด้านคุณสมบัติ, วิธีการสมัคร, เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น, ขั้นตอนการสอบคัดเลือก) ได้ที่ >>  https://drive.google.com/file/d/1olVrRTHXZaIAG_Rh2-zlRI88iC4Xpgpf/view?usp=sharing

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก—> https://drive.google.com/file/d/1tDwkxzupLwZIiuUerEu-3r0RxVcABxs9/view?usp=sharing

หากคุณเป็นผู้ชอบความท้าทาย จัดการปัญหา และดูแลผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วน… Come join us!

ปีการศึกษา 2566 นี้ เราเปิดรับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ตำแหน่ง
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!
และรอประกาศแจ้งวันสัมภาษณ์ อีกครั้งในช่วง สิงหาคม 2565
สมัครเลยได้ทาง
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!
และรอประกาศแจ้งวันสัมภาษณ์ อีกครั้งในช่วง สิงหาคม 2565
อ่านวิธีการเตรียมตัว & เอกสาร & รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CCEM 2021: “BEGIN AGAIN: Better for the future” จัดขึ้นวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่าน Virtual conference สามารถเข้าร่วมการประชุม CCEM ในฉบับ New Normal ได้ที่บ้านของคุณ กับหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจมากมาย

งานวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
Resident
0
คน
นักศึกษา ปี 1-6
0
คน
เจ้าหน้าที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

“ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ ปี 5 และ ปี 6 รวมถึงการจัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จวบจบปัจจุบัน  มีศักยภาพในการฝึกอบรม จำนวน 6 อัตราต่อปี  “