องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร

สารจาก หัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านฉุกเฉินเพื่อเป็นบุคลากรหน้าด่านในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้ลดโอกาสการเสียชีวิตและทุพพลภาพ กลับไปมีสภาพชีวิตที่ปกติอยู่กับคนอันเป็นที่รักได้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร เผยแพร่ความรู้ทักษะ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฉุกเฉินให้ดีที่สุดและเราจะไม่หยุดนิ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านฉุกเฉิน เพื่อให้โลกมีความรู้ใหม่ในด้านสุขภาพฉุกเฉิน

รศ.ดร.นพ.บวร  วิทยชำนาญกุล


หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รายละเอียดเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
(EMR) รุ่นที่ 1

จำนวน 16 ราย ตามประกาศ

โดยท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวน 10,000 บาท
ผ่านบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 413-183574-6
ชื่อบัญชี : นายปริญญา เทียนวิบูลย์ นางสาววารุณี วงร้อย นางสาวสุนิสา ต๋าจ๊ะ นายวีรพล แก้วแปงจันทร์

ชำระเงินวันสุดท้ายไม่เกินวันที่ 15/12/66

โดยท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้
ที่ E-mail : emergencycmu@cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

📌รายละเอียดการสอบ หลักสูตรอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1

วันสอบ : วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
– เริ่มลงทะเบียนเวลา 08:30 น.
– การสอบประกอบด้วย :
1. สอบข้อเขียน เวลา 09:00-10:30 น.
2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.40-12:00 น.
สถานที่จัดสอบ :
1.สอบข้อเขียน ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.สอบสัมภาษณ์ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อควรปฏิบัติ
1. แต่งกายชุดสุภาพ สากล
2. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้ง smart watch เข้าห้องสอบ (หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธฺ์ในการสอบทันที)
3. ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่ามาในวันสอบ (กรณีสูญหาย ทางกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้น)

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
1. ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา, น้ำยาลบคำผิด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตร ป.โท – ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

***********************************************************

ตามประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2566  รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท ตำแหน่งเลขที่ 6709047  ซึ่งมีอัตราว่างอยู่ใน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้  ครบกำหนดรับสมัครแล้ว  มีผู้มาสมัครจำนวน 3 ราย  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/emcmu/  ทั้งนี้ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านจะต้องสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) และสัมภาษณ์  ในวันที่ 16 สิงหาคม  2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 9  อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม  2566

*** ประกาศ ***
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครตำแหน่ง: นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ เทียบเท่า
.
เงินเดือน: 21,750 บาท
เลขที่ตำแหน่ง 6709047
.
ประกาศรับสมัคร: https://cmu.to/Q7HKg
ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://cmu.to/ffaAK
.
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี
สิ่งที่ต้องแนบมาด้วย
– ตามประกาศ
(หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือสำเนาถูกต้อง)
.
ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2566
สอบข้อเขียนวันที่ 15 สิงหาคม 2566
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 16 สิงหาคม 2566
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-938-796, 095-471-9130
อีเมล์ emergencycmu@cmu.ac.th
(ตามวันและเวลาราชการ)
🚨🚑🚨วี้หว่อ วี๊หว่อ วี้หว่อ วี๊หว่อ 🚨🚑🚨
ถึงเวลาของนักศึกษาแพทย์ทุกคนแล้ว มาร่วมกันเป็นทีมแพทย์ฉุกเฉินด้วยกัน ได้แล้วตอนนี้
_______________________________________________
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2567
จำนวน 3 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
รายละเอียดตามประกาศคณะแพทย์รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2567
_______________________________________________
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ช่องทาง Online ของ website คณะแพทยศาสตร์ มช.
สามารถดำเนินการตามที่ระบุในเอกสารและแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ดังลิงค์นี้

อีกเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

“การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2566 (Resident Matching Program)” รอบที่ 2 เป็นการภายใน

หากคุณต้องการมาเป็นสมาชิกแพทย์ฉุกเฉินเชียงใหม่แล้วละก็ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว
สำหรับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นมิตร ได้ทั้งความรู้เชิงวิชาการ ความอบอุ่น ดูแลกันแบบครอบครัว แน่นอนว่าหาได้ที่นี่แน่นอน

ปีการศึกษา 2566 นี้ เราเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่งสุดท้ายเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น free train หรือมีต้นสังกัด
หมดเขต 31 มกราคม 2566

ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⛳️ ขั้นตอน 1 กรอกแจ้งความประสงค์ Online >>>ขั้นตอนนี้เฉพาะผู้ที่ประสงค์ เข้ารับการคัดเลือกจากภาคเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ม.เชียงใหม่ เท่านั้น โดยในขั้นตอนนี้ไม่สามารถทดแทนการสมัครตามขั้นตอนของ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และแพทยสภาได้
-> Link: https://forms.gle/8wAJsdmaEcZGaN7a8

⛳️ ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ในรูปแบบ PDF file มาที่ E-mail: emergencycmu@gmail.com ภายในวันก่อนปิดรับสมัคร
2.1 ทำแบบทดสอบบุคคลิกภาพ
-> Link: https://www.16personalities.com/th และ print หน้าผลทดสอบเป็น PDF File
2.2 หนังสือแสดงเจตจำนงค์ของการเป็นแพทย์ฉุกเฉิน (ประมาณ 1 หน้า A4)
2.3 Portfolio (กรณีที่สามารถทำเป็น PDF file ได้)

🏥 วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

📑 เอกสารเพิ่มเติมที่อาจนำมาแสดงให้กรรมการในวันสัมภาษณ์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้แก่ หนังสือ Recommendation ตัวจริง และ Portfolio (กรณีไม่มี PDF file)

📜 ติดตามข่าวสารรวมถึงประกาศเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: EMERGENCY MEDICINE DEPARTMENT, CMU
และช่องทางเว็บของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มช.
-> Link: https://w1.med.cmu.ac.th/emcmu/news-event/

☎️ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นนทวัฒน์ ห่านตระกูล โทร 053-938-796

อ๊ะ ๆ วันนี้เราไม่ได้มาประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการที่น่าสนใจอย่าง CCEM 2022 หรอกนะ แต่ว่าา ..
พร้อมหรือยังที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา.. 😎😎
การมาเรียนที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร
กับ จังหวัดที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน
พวกเรากำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2566 (Resident Matching Program)
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านจำนวน 4 ตำแหน่ง
( มีต้นสังกัด 3 ตำแหน่ง, อิสระ 1 ตำแหน่ง )
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565
🔥
ขั้นตอนและวิธีการสมัครอยู่ในโพสปักหมุดของเพจลำดับถัดไป
ผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📜 ติดตามข่าวสารรวมถึงประกาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และช่องทาง :
แอดมินทนไม่ไหวที่จะพบกับผู้สมัครทุกๆคนแล้ว 🤩

The 8th Chiang Mai Conference of Emergency Medicine: CCEM 2022
“Confronting the challenge of the new era EM”
ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 นี้
ที่ ONE NIMMAN CONVENTION CENTER
งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับมาพบกับบรรยากาศแห่งความสุข ความสนุกสนาน
ในฤดูหนาวของเชียงใหม่อีกครั้ง
มีหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มากด้วยประสบการณ์
อาทิเช่น
* The future direction of EMS
* Emergency condition in extreme age
* Toxic substances in teenagers
* New trends in EM
* What’s new in critical care
* Emergency Sport medicine
นอกจากนั้นเราให้กิจกรรมร่วมสนุกและตอบคำถามแจกของรางวัลมากมาย
!! พิเศษสุด พบกับ Pre-congress workshop
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
ในหัวข้อเรื่อง
“Ultrasound-enhanced resuscitation workshop for General practitioners”
ได้ความรู้เต็ม ๆ ทั้ง lecture และ workshop จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
(มีค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,800 บาท)
นอกจากจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติกันไปแบบเต็ม ๆ แล้ว
ยังได้รับเครดิต CME CEPA และ CNEU อีกด้วยนะ
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน
ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 นี้
ที่ https://www.med.cmu.ac.th/ccem2022/
ค่าลงทะเบียน 💸💸
Early bird (วันที่ 1/9/65 – 16/10/65)
– 2,000 Baht
Regular (วันที่ 17/10/65 – 20/11/65)
– 2,400 Baht
Pre-congress workshop
– add 1,800 Baht
มาป๊ะกั๋นที่เชียงใหม่เน้อออออ 🙂
____
#CCEM2022
#EMCMU
ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FB page: EMERGENCY MEDICINE DEPARTMENT, CMU
คุณธมลวรรณ สายแก้ว
โทร 053-93-8796 หรือ 095-4719130

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)

จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 29 กรกฏาคม 2565

 

ดาวน์โหลดใบประกาศรับสมัคร (ข้อมูลด้านคุณสมบัติ, วิธีการสมัคร, เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น, ขั้นตอนการสอบคัดเลือก) ได้ที่ >>  https://drive.google.com/file/d/1olVrRTHXZaIAG_Rh2-zlRI88iC4Xpgpf/view?usp=sharing

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก—> https://drive.google.com/file/d/1tDwkxzupLwZIiuUerEu-3r0RxVcABxs9/view?usp=sharing

หากคุณเป็นผู้ชอบความท้าทาย จัดการปัญหา และดูแลผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วน… Come join us!

ปีการศึกษา 2566 นี้ เราเปิดรับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ตำแหน่ง
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!
และรอประกาศแจ้งวันสัมภาษณ์ อีกครั้งในช่วง สิงหาคม 2565
สมัครเลยได้ทาง
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น!
และรอประกาศแจ้งวันสัมภาษณ์ อีกครั้งในช่วง สิงหาคม 2565
อ่านวิธีการเตรียมตัว & เอกสาร & รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CCEM 2021: “BEGIN AGAIN: Better for the future” จัดขึ้นวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่าน Virtual conference สามารถเข้าร่วมการประชุม CCEM ในฉบับ New Normal ได้ที่บ้านของคุณ กับหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจมากมาย

งานวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
Resident
0
คน
นักศึกษา ปี 1-6
0
คน
เจ้าหน้าที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

“ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ ปี 5 และ ปี 6 รวมถึงการจัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จวบจบปัจจุบัน  มีศักยภาพในการฝึกอบรม จำนวน 6 อัตราต่อปี  “