สำหรับนักศึกษาแพทย์

รหัสกระบวนวิชา : พ.วฉ.501 (326501)

ชื่อกระบวนวิชา : อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Accident and Emergency Medicine)     : นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ความรู้พื้นฐานทางอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินในด้านปัจจัยเสี่ยง ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา   อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีและการรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล การแพทย์ระหว่างภัยพิบัติ และการจัดการอุบัติเหตุหมู่อย่างเหมาะสม เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน จริยเวชศาสตร์ และกฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ  Basic knowledge of accident and emergency medicine in the aspect of risk factors,epidemiology, pathophysiology, symptoms and signs, diagnosis, laboratory and radiologic.

investigations and initial management. Pre-hospital care, disaster medicine and mass casualty management. Evidence- based medicine, medical ethics and related medical laws.    Communication skills with patients and relatives.

 

รหัสกระบวนวิชา : พ.วฉ.601 (326601)

ชื่อกระบวนวิชา : เวชปฏิบัติอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(0-12-0)
EMER 601 CLERKSHIP IN ACCIDENT AND EMERGENCY MEDICINE    : นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินที่ พบบ่อย การทาหัตถการพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยวิจารณญาณ บนพื้นฐานของเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน จริยเวชศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งต่อผู้ป่วย การทางานเป็นทีม การให้คาแนะนาและปรึกษาผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับโรคทั้งในด้านการรักษา การป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพ
Clinical practice in diagnosis and management of patients with common accidents and emergency conditions. Practice in basic procedural skill. Clinical reasoning and decision making according to evidence- based medicine, medical ethics and related laws. Referral systems. Team work practice. Advising patients and relatives for treatment, prevention and health
promotion.

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วิชาเลือก

รหัสกระบวนวิชา : พ.วฉ.692 (326692)

ชื่อกระบวนวิชา : เพิ่มพูนประสบการณ์ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
EMER 692 EXPERIENCING IN EMERGENCY MEDICINE

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มเติมด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน โดยศึกษาอาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรคการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน การตรวจทางรังสี การบาบัดรักษาเบื้องต้นในเวชปฏิบัติฉุกเฉินของโรค ทางอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้พื้นฐานทางจริยธรรม และการสื่อสารให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การให้ลาดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory :S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) Extended practice of Emergency Medicine including symptomatology, emergency approach, diagnostic tests, radiological investigation, initial treatment and resuscitation of accidents and emergency conditions from standard minimal requirement from Medical Council. Approach to general emergency problems in Thailand includes initial resuscitation of trauma and non- trauma cases, pre- hospital treatment, EMS system under medical ethics. Practice and improved communication skills for advisory patients and relatives. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis.