นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นส.สุนิสา ต๋าจ๊ะ

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

Email: sunisa.taja@cmu.ac.th

นส.พรรณารัฐ อร่ามเรือง

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

Email: pannarat.aramrerng@cmu.ac.th

นส.ณัฐณิชา หล้าหนัก

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

Email: natnicha.lanak@cmu.ac.th

นส.นภัสกร แบนปิง

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

Email: napatsakorn.b@cmu.ac.th

นายสรรค์สกุล วุฒิสรรพ์

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ano

นส.ชุติมา ไชยสัตย์

 

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์