ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี

110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-936-722 , 053-938-796

สำนักงานภาควิชา

053-938-796

ติดต่อเรื่อง Elective

053-935-6722

โทรสาร (FAX)

emergencycmu@cmu.ac.th

E-mail

แบบฟอร์มติดต่อภาควิชา

หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับภาควิชาท่านสามารถ