แบบฟอร์มให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและสร้างภูมิคุ้มกันโรคก่อนบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือหลักฐานการตรวจเลือดพบภูมิคุ้มกัน ตามรายการที่คณะแพทย์กำหนด หากไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสในการที่บุคลากรใหม่ จะติดเช้อโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนและลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น นั้น
บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านที่เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 และยังไม่แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือหลักฐานการตรวจเลือดพบภูมิคุ้มกัน ตามรายการที่คณะแพทย์กำหนด

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดังนี้

1. เขียนแบบคำรับรองเกี่ยวกับตำแหน่งประกอบการตรวจสุขภาพและคัดกรองภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อที่สำคัญ

– สำหรับบุลากรเปลี่ยนเปลี่ลักษณะงาน  >>> DOWNLOAD <<<

– สำหรับบุลากรใหม่  >>> DOWNLOAD <<<

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และกรุณาส่งคืนงานบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563