สรุปผลการดำเนินงาน CQIT Ambassador ประจำปี 2562 - 2563

โครงการ CQIT Ambassador มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. มีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น CQIT Ambassador จำนวน 37 คน
  2. เพื่อให้ CQIT Ambassador เป็นบุคลากรต้นแบบด้านค่านิยม CQIT ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม และสามารถนำค่านิยมลงสู่การปฏิบัติจริงทั้งในหน่วยงานและคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ CQIT Ambassador เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมค่านิยม CQIT และสร้างช่องทางการสื่อสารค่านิยม CQIT ในหน่วยงานตนเอง
  4. เพื่อสร้างความตระหนักด้านค่านิยม CQIT แก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ในการส่งเสริมสู่การเป็นผู้นำโรงเรียนแพทย์ในระดับสากล

CQIT Ambassador Journey

จากใจ CQIT Ambassador 

กิจกรรม CQIT Ambassador

A Part of Life (based on true stories)

MAIN CQIT CQIT ROLE MODEL CQIT AMBASSADOR ประกวดคลิป A Part of Life (based on true stories) สืบเนื่องจากโครงการ A Part of Life (based on true stories) CQIT Ambassador ได้เดินเนินโครงการ โดยมีการจัดโครงการ A Part of life based on true story: Phase 1 นี่แหละคน CQIT (อบรมค่านิยม CQIT และการทำวีดีโอเบื้องต้น) โดยวิทยากรจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อเรียนรู้การเขียน Storyboard และ การถ่ายทำวีดีโอเบื้องต้น โดยเน้นการใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ [...]

CQIT Project

MAIN CQIT CQIT ROLE MODEL CQIT AMBASSADOR ประกวดคลิป กิจกรรม CQIT Project เป็นการนำเสนอโครงการของ CQIT Ambassador เพื่อคัดเลือกและนำโครงการที่ชนะเลิศ มาใช้ในการเผยแพร่ค่านิยมองค์กรแก่บุคลากร นอกจากนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลและแต่งตั้ง CQIT Ambassador อีกด้วย ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกคือ โครงการ A Part of Life (based on true stories) ซึ่งโครงการแบ่งออกเป็น โครงการการอบรมค่านิยม CQIT และการถ่ายทำคลิปวิดีโอเบื้องต้น การถ่ายทำคลิปวิดีโอบุคคลตัวอย่าง CQIT โครงการประกวดคลิปวีดีโอ นี่แหละคนที่ใช่ CQIT

Corporate Culture ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MAIN CQIT CQIT ROLE MODEL CQIT AMBASSADOR ประกวดคลิป Corporate Culture ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาดูงานเรื่องค่านิยมองค์กร โดยเรียนรู้การสร้างค่านิยมในองค์กร การสร้างการยอมรับ การเผยแพร่แก่บุคลากร รวมไปถึงการนำค่านิยมลงสู่ปฏิบัติงาน โดยเรียนรู้ค่านิยม SPIRIT ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และค่านิยม SIRIRAJ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Change Management 1 & 2

MAIN CQIT CQIT ROLE MODEL CQIT AMBASSADOR ประกวดคลิป Change Management 1 & 2 ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร วิทยากรโดยคุณธนา ศิริวัลลภ และ ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) วิทยากรโดย รศ.อรพิณท์ สันติธีรากุล

Kick Off CQIT

MAIN CQIT CQIT ROLE MODEL CQIT AMBASSADOR ประกวดคลิป Kick Off CQIT           เป็นกิจกรรมพบปะกันครั้งแรกของ CQIT Ambassador และผู้บริหาร นำโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ และบทบาทหน้าที่ ทั้งนี้ยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเรียนรู้การสื่อสารองค์กร และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย