ระบบบริการงานวิจัย
Research Operation System

ทางงานบริหารงานวิจัยมีบริการคอมพิวเตอร์และผู้ช่วยในการลงระบบบริการงานวิจัย ROS สำหรับผู้วิจัยที่มีปัญหาในการลงทะเบียน/สร้างรายการร้องขอในระบบ ROS บริเวณหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัย ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ในเวลา 09.00-15.00 น.