เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราตั้งค่าคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับหน่วยงาน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหาร ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้ง นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาฝึกงาน ผู้มาศึกษา/ดูงาน ผู้ป่วย/ญาติ และหน่วยงานภายนอก ทั้งในและนอกเวลาราชการ

วิสัยทัศน์

          บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจคณะฯ สู่ Digital Faculty (Standardized information technology service system To support the Faculty’s mission to Digital Faculty)

 

พันธกิจ

  1. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับพันธกิจคณะฯ (Application service)
  2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ให้ครอบคลุมทุกระดับ (Information service)
  3. ปรับปรุงและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process service)
  4. บริการข้อมูล เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลและเครือข่ายต่างๆ (Customer service)
  5. พัฒนาให้รองรับการเติบโตตามความต้องการบริการของคณะฯ โดยมุ่งประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือของระบบ (Infrastructure service)

 

เป้าหมาย

          พัฒนา ให้บริการ สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ดี มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ