Tele Conference
งานบริการ Tele Conference Service
เป็นการบริการการเรียนการสอน การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในแต่ละวิทยาเขต อาทิเช่น …. หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น …

รายละเอียดแบบเต็มๆ

ถ้ามีรูปก็แทรกดังตัวอย่าง

เวลาที่ให้บริการ

ในทำการ 08.30 – 16.30

ติดต่อ

ศูนย์ MedTech ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
Tel. : 053-935139
E-mail : medinfo@cmu.ac.th