เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราตั้งค่าคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ดูแล หน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล

อ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านชีวการแพทย์ (Biomedical informatics)

ผศ.นพ.นครินทร์ อินมุตโต

ผู้ช่วยคณบดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการศึกษา

บุคลากร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอัจฉราภรณ์ อังศุรัตนเวช

หัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรศักดิ์ เขื่อนนิล

พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศิริศักดิ์ นนทการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอังคณา ชมภู

นักจัดการงานทั่วไป

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นายฤทธิเดช วงค์จันทร์คำ

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นางสาวแน่งน้อย หน่อคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นายจิตติ วราพุธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นายเกียรติศักดิ์ จันทน์เกษร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นายปิตุภูมิ ชุมภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นายนรินทร์ สายปัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นายกฤชภัทร ดาวประกายมงคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นางสาวธมลพร ภูพิพัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

นายณศิต โยธาราษฎร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางโรงพยาบาล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายอรรถพร ถาน้อย

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นางรุจิรา คำศรีจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายงาม จิตรคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นางนุชรี ธัญญานิธิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายบัญญัติ ปันตา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายภัทรวรรธน์ ภมรวัฒนาพิศุทธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายทวีศักดิ์ จิณะเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายวัชระ เพ็ญประสานชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานโสตทัศนศึกษา)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายธราเทพ จะวรรณา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายวชิระ เตชะคฤห

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายวิพร สุริยะจิตต์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นางสาวญาสมีน ฟรีดแมน

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายทนันต์ นันตากาศ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

นางสาวอรชพร เรืองจุติโพธิ์พาน

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

นางสาวปราวิณี หมอกมุงเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

นางสาวแพรวพรรณ กองศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

นายธรเทพ กาชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

นายอมตะ โก่งสายเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

นายอรรถพล ชุ่มมาลี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

นายศิริพงศ์ แสนพรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยสารสนเทศทางการบริหาร

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายวุฒิชัย บุญทวีศักดิ์

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายอำนวย ศรีอินตา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ช 2)

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายชนาวุฒิ ศรีปูคำ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายภูรินทร์ ตันปิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางศรีโสภา ตันปิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายกิตติคุณ สุวรรณ์

พนักงานช่าง(ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายธีระพงษ์ นงค์ยา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายสมเกียรติ สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายชาตรี อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยบริหารจัดการคุณภาพและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอติกานต์ สังข์ทอง

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยบริหารจัดการคุณภาพและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอลิศา นิ่มวรพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริหารจัดการคุณภาพและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นายชัยวัฒน์ วิรัชเศรษฐกุล

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นายศุภกานต์ ปะอินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ