• แนวปฏิบัติการลงนามและการจัดทำหนังสือขอ/ต่อ/เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (VISA) ของนักศึกษาต่างชาติและการออกใบอนุญาตการทำงานของบุคลากรชาวต่างชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดาวน์โหลด 
 • มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป  ดาวน์โหลด
 • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 (ดาวน์โหลด 
 • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 (ดาวน์โหลด)

ฝึกอบรมระยะสั้น / ปฏิบัติงาน / Elective ในหน่วยงาน

ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ที่ประสงค์จะรับแพทย์ชาวต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมระยะสั้น/ปฏิบัติงาน/Elective ในหน่วยงาน  ให้ทำเรื่องแจ้งมายังคณะฯ เพื่อพิจารณา พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 1. บันทึกจากภาควิชา / ฝ่าย / งาน  Download บันทึกข้อความ 
 2. แบบฟอร์มการขอหนังสือตอบรับการฝึกอบรม Download แบบฟอร์ม TRAINING INBOUND  
 3. แบบฟอร์มใบสมัคร (FRMED-I) ของแพทย์ชาวต่างประเทศ พร้อมรูปถ่าย   Download แบบฟอร์ม   REGULATIONS | Click FRMED-I.xls  file |  Click  FRMED-I.pdf  file 
 4. ประวัติย่อของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่แจ้งวันหมดอายุวีซ่า จำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรอง/หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของแพทย์ต่างชาติ (กรณีที่สมัครผ่านทางต้นสังกัด)

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครฯ ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์แล้ว ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 36735

ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร Download   ตัวอย่าง

 

ระเบียบการขอใช้บ้านพักรับรอง เลขที่ 26/1 และ เลขที่ 28/1  ของคณะแพทยศาสตร์

 1. นักศึกษา / ชาวต่างชาติที่มาฝึกอบรมระยะสั้น / ดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชา / หน่วยงานสามารถทำหนังสือขออนุมัติใช้บ้านพักรับรอง 26/1 และ 28/1 ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษา/ชาวต่างชาติมีการลงนามความร่วมมือ( MOU) กับคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร (Student and Staff Exchange)
  • ผู้บริหาร /อาจารย์/ บุคลากร ที่มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์
  • นักวิจัยที่มาปฏิบัติงานในโครงการวิจัยของภาควิชา/หน่วยงาน ในคณะแพทยศาสตร์
 2. คณะแพทยศาสตร์ไม่มีนโยบายให้ใช้บ้านพักรับรองแก่นักศึกษา / บุคลากรชาวต่างประเทศอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1
 3. ในกรณีที่ภาควิชา/ฝ่าย/งาน จัดให้ชาวต่างประเทศที่มาฝึกอบรม / ดูงานพักอาศัย ในบ้านพักของคณะแพทยศาสตร์ ขอให้แจ้งข้อมูลแก่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ล่วงหน้าหรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่แพทย์ชาวต่างประเทศเข้าพักอาศัย พร้อมแนบสำเนาบัตร ตม.6 (TM.6)  เพื่อทางหน่วยวิเทศสัมพันธ์จะได้รายงานการเข้าพักอาศัยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อไป
  **** ตัวอย่างใบ ตม.6 (TM.6)

แบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการขอต่อ การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

 1. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ตามแบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง คลิก> แบบคำร้องขอต่อฯ ออนไลน์
 2. สแกนสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีประทับตราการตรวจลงตรา (รายการที่ 2 ขอจัดส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
  มายัง E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th)
  (หากมีผู้ติดตาม ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ฯ และรูปถ่ายของผู้ติดตามด้วย)
 3. ดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข้อความ <<ดาวน์โหลด>> กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์เสนอ ให้หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม พร้อมแนบแบบคำร้องฯ ดังกล่าว ส่งมายังงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะประสานมายังงานภาควิชา/หน่วยงาน ให้มารับเอกสาร เพื่อดำเนินการต่อไป

***ทั้งนี้ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาควิชา/หน่วยงาน โปรดตรวจสอบวันที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง เมื่อมีการรับเข้าชาวต่างชาติอยู่เสมอ และเพื่อการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว โปรดส่งคำร้องก่อนการตรวจลงตราของชาวต่างชาติ 30-45 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735

เอกสารประกอบการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือประกอบด้วย

 

1. บันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ  Download 
2. แบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( Download )
3. “ร่าง” MOU

 

ขั้นตอนการขอจัดทำ MOU

 

1. ทำบันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร 1) กรอกข้อมูลใน (…) ให้ครบถ้วนพิมพ์เสนอ หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม และส่งเอกสารต้นฉบับมาที่งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น M อาคารเรียนรวม
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร2) ข้อ 1 – 6 ให้ครบถ้วน พร้อมแนบ“ร่าง” MOU (เอกสาร3) ส่งมาที่ E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th
(ขอความกรุณาแนบเอกสารส่ง E-mail ในรูปแบบ Word file)
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเสนอคณะฯและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณาการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ
4. เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะฯและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว หน่วยวิเทศสัมพันธ์จะประสานงานกับผู้ประสานงานที่หน่วยงานท่านมอบหมาย เพื่อดำเนินการขั้นตอนสำหรับการลงนาม ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735
– ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร (Download)

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2564

ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะแพทยฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “Challenges and Opportunities of Medical Education: Data Science in Healthcare ” ในการสัมมนาออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ข่าวกิจกรรม

ประชุม VDO Conference ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการ Erasmus+ KA107

ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Medicine 2, Yangon