• แนวปฏิบัติการลงนามและการจัดทำหนังสือขอ/ต่อ/เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (VISA) ของนักศึกษาต่างชาติและการออกใบอนุญาตการทำงานของบุคลากรชาวต่างชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดาวน์โหลด 
 • มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป  ดาวน์โหลด
 • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 (ดาวน์โหลด 
 • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 (ดาวน์โหลด)

ฝึกอบรมระยะสั้น / ปฏิบัติงาน / Elective ในหน่วยงาน

ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ที่ประสงค์จะรับแพทย์ชาวต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมระยะสั้น/ปฏิบัติงาน/Elective ในหน่วยงาน  ให้ทำเรื่องแจ้งมายังคณะฯ เพื่อพิจารณา พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 1. บันทึกจากภาควิชา / ฝ่าย / งาน  Download บันทึกข้อความ 
 2. แบบฟอร์มการขอหนังสือตอบรับการฝึกอบรม Download แบบฟอร์ม TRAINING INBOUND  
 3. แบบฟอร์มใบสมัคร ของแพทย์ชาวต่างประเทศ พร้อมรูปถ่าย   Download แบบฟอร์ม   REGULATIONS | Click APPLICATION-1 file 
 4. ประวัติย่อของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่แจ้งวันหมดอายุวีซ่า จำนวน 1 ชุด
 6. หนังสือรับรอง/หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของแพทย์ต่างชาติ (กรณีที่สมัครผ่านทางต้นสังกัด)

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครฯ ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากคณะแพทยศาสตร์แล้ว ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 36735

ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร Download   ตัวอย่าง

 

ระเบียบการขอใช้บ้านพักรับรอง เลขที่ 26/1 และ เลขที่ 28/1  ของคณะแพทยศาสตร์

 1. นักศึกษา / ชาวต่างชาติที่มาฝึกอบรมระยะสั้น / ดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชา / หน่วยงานสามารถทำหนังสือขออนุมัติใช้บ้านพักรับรอง 26/1 และ 28/1 ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักศึกษา/ชาวต่างชาติมีการลงนามความร่วมมือ( MOU) กับคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร (Student and Staff Exchange)
  • ผู้บริหาร /อาจารย์/ บุคลากร ที่มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์
  • นักวิจัยที่มาปฏิบัติงานในโครงการวิจัยของภาควิชา/หน่วยงาน ในคณะแพทยศาสตร์
 2. คณะแพทยศาสตร์ไม่มีนโยบายให้ใช้บ้านพักรับรองแก่นักศึกษา / บุคลากรชาวต่างประเทศอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1
 3. ในกรณีที่ภาควิชา/ฝ่าย/งาน จัดให้ชาวต่างประเทศที่มาฝึกอบรม / ดูงานพักอาศัย ในบ้านพักของคณะแพทยศาสตร์ ขอให้แจ้งข้อมูลแก่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ล่วงหน้าหรือแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่แพทย์ชาวต่างประเทศเข้าพักอาศัย พร้อมแนบสำเนาบัตร ตม.6 (TM.6)  เพื่อทางหน่วยวิเทศสัมพันธ์จะได้รายงานการเข้าพักอาศัยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อไป
  **** ตัวอย่างใบ ตม.6 (TM.6)

แบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการขอต่อ การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

 1. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ตามแบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง คลิก> แบบคำร้องขอต่อฯ ออนไลน์
 2. สแกนสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีประทับตราการตรวจลงตรา (รายการที่ 2 ขอจัดส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
  มายัง E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th)
  (หากมีผู้ติดตาม ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ฯ และรูปถ่ายของผู้ติดตามด้วย)
 3. ดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข้อความ <<ดาวน์โหลด>> กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์เสนอ ให้หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม พร้อมแนบแบบคำร้องฯ ดังกล่าว ส่งมายังงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะประสานมายังงานภาควิชา/หน่วยงาน ให้มารับเอกสาร เพื่อดำเนินการต่อไป

***ทั้งนี้ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาควิชา/หน่วยงาน โปรดตรวจสอบวันที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง เมื่อมีการรับเข้าชาวต่างชาติอยู่เสมอ และเพื่อการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว โปรดส่งคำร้องก่อนการตรวจลงตราของชาวต่างชาติ 30-45 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735

เอกสารประกอบการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือประกอบด้วย

 

1. บันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ  Download 
2. แบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( Download )
3. “ร่าง” MOU

 

ขั้นตอนการขอจัดทำ MOU

 

1. ทำบันทึกข้อความขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร 1) กรอกข้อมูลใน (…) ให้ครบถ้วนพิมพ์เสนอ หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม และส่งเอกสารต้นฉบับมาที่งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น M อาคารเรียนรวม
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอกสาร2) ข้อ 1 – 6 ให้ครบถ้วน พร้อมแนบ“ร่าง” MOU (เอกสาร3)
ส่งมาที่ E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th และทาง CMU e-Document
(ขอความกรุณาแนบเอกสารส่ง E-mail ในรูปแบบ Word file)
3. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการเสนอคณะฯและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพิจารณาการขอจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ
4. เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะฯและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว หน่วยวิเทศสัมพันธ์จะประสานงานกับผู้ประสานงานที่หน่วยงานท่านมอบหมาย เพื่อดำเนินการขั้นตอนสำหรับการลงนาม ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735
– ตัวอย่างการจัดทำเอกสาร (Download)

แบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการขอต่อ การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

 1. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ตามแบบคำร้องขอต่อการตรวจหนังสือลงตราหนังสือเดินทาง คลิก> แบบคำร้องขอต่อฯ ออนไลน์
 2. สแกนสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีประทับตราการตรวจลงตรา (รายการที่ 2 ขอจัดส่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
  มายัง E-mail : frmedcmu@cmu.ac.th)
  (หากมีผู้ติดตาม ให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ฯ และรูปถ่ายของผู้ติดตามด้วย)
 3. ดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข้อความ <<ดาวน์โหลด>> กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์เสนอ ให้หัวหน้า/ฝ่าย/งาน ลงนาม พร้อมแนบแบบคำร้องฯ ดังกล่าว ส่งมายังงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
 4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะประสานมายังงานภาควิชา/หน่วยงาน ให้มารับเอกสาร เพื่อดำเนินการต่อไป

***ทั้งนี้ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาควิชา/หน่วยงาน โปรดตรวจสอบวันที่การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง เมื่อมีการรับเข้าชาวต่างชาติอยู่เสมอ และเพื่อการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็ว โปรดส่งคำร้องก่อนการตรวจลงตราของชาวต่างชาติ 30-45 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร. 36735

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย จาก University of California (UC) Global Health Institute

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย จาก University of California (UC) Global Health Institute

READ MORE
ข่าวกิจกรรม

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับ University of Leeds

READ MORE

ลิงค์เชื่อมโยง