บุคลากรในหน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์ชนก พุทธยศ
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 36736

งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Partnership Promotion)

3.1 งานการจัดพิธีการการต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและอาคันตุกะต่างประเทศ
3.2 การจัดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการแลกเปลี่ยน และในกิจกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
3.3 การจัดทำโครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  และโครงการวิจัยร่วม ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร
3.4 ประสานงานเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯที่ทำร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
3.5 งานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา / นักวิจัย และบุคลากร
3.6 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวภคินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
โทร. 36736

งานทุนและงานพัฒนาวิชาการ (International Fellowship and Academic Development)

1.1 งานพิจารณา ดำเนินการ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU, MOA, AA) กับสถาบัน / องค์กร ต่างประเทศ
1.2 งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (บริการวิชาการ / วิจัย / จัดประชุมวิชาการนานาชาติ)กับสถาบันต่างประเทศ
1.3 งานเกี่ยวกับการเผยแพร่แหล่งทุนศึกษา อบรม ดูงาน วิจัย จากต่างประเทศ
1.4 ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทย ในการส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
– ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุน กพ. ทุนรัฐบาลไทย (สพร.) ทุน มช. ทุนจากสถาบันอื่น
1.5 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
1.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายภูเบศร์ สมบูรณ์วิทย์
โทร. 36735

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. พิจารณา ดำเนินการ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ MOU กับสถาบัน / องค์กร ต่างประเทศ/ ในประเทศ และ การงานการจัดพิธีการลงนามฯ
 2. โครงการทุนความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ (สถานทูต/เครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ/กรมความร่วมมือ/ Nippon Medical School/ Nara Medical University ฯลฯ)
 3. จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์กับต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
 4. จัดทำคำกล่าวให้ผู้บริหารในงานพิธีต่างๆ
 5. จัดทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษ เช่น Recommendation Letter
 6. ประสานงานกับงานบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรชาวต่างชาติกลุ่ม CELT
 7. ดำเนินการเรื่องเอกสารการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้กับชาวต่างชาติกลุ่ม CELT
 8. งานต้อนรับอาคันตุกะ
 9. งานแปลเอกสาร
 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวมนิชญา ศิริคุณ
โทร. 36735

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน/ ฝึกอบรม/ หลักสูตรระยะสั้น Inbound – Outbound ในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและบุคลากร
 2. ดำเนินการเรื่องเอกสารการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้กับชาวต่างชาติที่มา Inbound
 3. ประสานงานกับงานบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรชาวต่างชาติ Inbound
 4. ดำเนินการเรื่องการจัดทำโครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร
 5. ดำเนินการเรื่อง การเชิญบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เป็น Visiting Professor
 6. จัดทำสรุปรายงานข้อมูลกิจกรรม Inbound – Outbound
 7. แสวงหาแหล่งทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย จากต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่
 8. จัดทำ Content กิจกรรมด้านการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ เช่น ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยน ทุนศึกษา การฝึกอบรม จากต่างประเทศ
 9. งานต้อนรับอาคันตุกะ
 10. งานแปลเอกสาร
 11.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 นางสาวสุภาวรรณ บุตรตา
โทร. 36234

งานสารสนเทศและงานธุรการ (Information Development and Administration)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการด้านเอกสาร/หนังสือธุรการทุกด้าน (สารบรรณ บุคคล การเงิน-งบประมาณ พัสดุ-ครุภัณฑ์ -การซ่อมบำรุง) ของหน่วยวิเทศสัมพันธ์
 2. ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนประจำเดือนของ Mr. Paul และกลุ่ม CELT
 3. ดำเนินการเรื่องการแจ้งที่พำนักในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติที่พักอาศัยในที่พัก/หอพักของคณะแพทยศาสตร์ ทางระบบออนไลน์
 4. ดำเนินการเรื่องการแจ้งเวียนทุน / โครงการแลกเปลี่ยนทั่วไป ที่ส่งมาจากกองวิเทศสัมพันธ์ มช. ในระบบ E-document
 5. จัดทำ Website, facebook ของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
 6. จัดเก็บข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ และสรุปรายงานใน CMU MIS
 7. จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยวิเทศสัมพันธ์
 8. กรอกข้อมูลบุคลากรชาวต่างชาติลงในระบบฐานข้อมูลของงานบริหารงานบุคคล
 9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย