บุคลากรในหน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์ชนก พุทธยศ
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 36736

งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Partnership Promotion)

3.1 งานการจัดพิธีการการต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและอาคันตุกะต่างประเทศ
3.2 การจัดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการแลกเปลี่ยน และในกิจกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
3.3 การจัดทำโครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  และโครงการวิจัยร่วม ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร
3.4 ประสานงานเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯที่ทำร่วมกับสถาบันต่างประเทศ
3.5 งานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา / นักวิจัย และบุคลากร
3.6 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวภคินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
โทร. 36736

งานทุนและงานพัฒนาวิชาการ (International Fellowship and Academic Development)

1.1 งานพิจารณา ดำเนินการ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU, MOA, AA) กับสถาบัน / องค์กร ต่างประเทศ
1.2 งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (บริการวิชาการ / วิจัย / จัดประชุมวิชาการนานาชาติ)กับสถาบันต่างประเทศ
1.3 งานเกี่ยวกับการเผยแพร่แหล่งทุนศึกษา อบรม ดูงาน วิจัย จากต่างประเทศ
1.4 ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทย ในการส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
– ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุน กพ. ทุนรัฐบาลไทย (สพร.) ทุน มช. ทุนจากสถาบันอื่น
1.5 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
1.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายภูเบศร์ สมบูรณ์วิทย์
โทร. 36735

งานอาคันตุกะ (Liaisons)

2.1  การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ประสานงานด้านต่างๆแก่ชาวต่างประเทศที่มาศึกษา ฝึกอบรมระยะสั้น ณ คณะแพทยศาสตร์
2.2  ดำเนินการเรื่องการต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง การออกหนังสือรับรอง
2.3 การแจ้งที่พำนักในราชอาณาจักรของชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์
2.4การจัดทำคำกล่าว หนังสือรับรอง หนังสือส่งตัว และเอกสารราชการภาษาอังกฤษของคณะฯ
2.5 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมเครือข่ายที่ทำงานด้านต่างประเทศและรายชื่อชาวต่างประเทศที่มาทำกิจกรรม และ/หรือปฏิบัติงานในคณะฯ  เพื่อเป็นฐานข้อมูล
2.6 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวมนิชญา ศิริคุณ
โทร. 36735

 นางสาวสุภาวรรณ บุตรตา
โทร. 36234

งานสารสนเทศและงานธุรการ (Information Development and Administration)

4.1 จัดทำ Website, facebook ของงานหน่วยวิเทศสัมพันธ์   เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและบริการของหน่วยงาน
4.2 จัดทำฐานข้อมูลหน่วยวิเทศสัมพันธ์เข้าระบบฐานข้อมูล MIS ด้านวิเทศสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.3 ดูแล และดำเนินการด้านเอกสาร/หนังสือธุรการทุกด้าน (สารบรรณ บุคคล การเงิน-งบประมาณ พัสดุ-ครุภัณฑ์ -การซ่อมบำรุง) ของงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
4.4 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย