บุคลากรในหน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพิมพ์ชนก พุทธยศ
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 36736

นายภูเบศร์ สมบูรณ์วิทย์
โทร. 36735

นางสาวมนิชญา ศิริคุณ
โทร. 36736

นางสาวพชระกร ณ เชียงใหม่
โทร. 36735

 นางสาวสุภาวรรณ บุตรตา
โทร. 36234