นางสาวพิมพ์ชนก พุทธยศ
 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 36736

หน่วยจัดอบรมและประชุมวิชาการ

หน่วยสนับสนุนวิชาการ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นายณรงค์ชัย เพ็ญภีระกุล
หัวหน้าหน่วยจัดอบรมและประชุมวิชาการ
โทร. 36710

นางสาวสุรีย์ ศิริสุภา
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนวิชาการ
โทร. 35270

นางสาวภคินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
โทร. 36736

นางกิตติมา กันทะอ่อน
โทร. 38682

นางสาวสุกัญญา อภัยศรี
โทร. 35270

นายภูเบศร์ สมบูรณ์วิทย์
โทร. 36735

นางสาวอัจฉรา ธรรมนูญ
โทร. 35270

นางสาวมนิชญา ศิริคุณ
โทร. 36735

นายรุ่งโรจน์ ทนนวงส์
โทร. 35270

นางสาวสุภาวรรณ บุตรตา
โทร. 36234

นายอัศวิน วังผา
โทร. 35270

นายไกรศร มอละกะ
โทร. 36234