นางสาวพิมพ์ชนก พุทธยศ
 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 36736

หน่วยจัดอบรมและประชุมวิชาการ

หน่วยสนับสนุนวิชาการ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นายณรงค์ชัย เพ็ญภีระกุล
โทร. 36710

นางสาวสุรีย์ ศิริสุภา
โทร. 35270

นายภูเบศร์ สมบูรณ์วิทย์
โทร. 36735

นางกิตติมา กันทะอ่อน
โทร. 38682

นางสาวสุกัญญา อภัยศรี
โทร. 35270

นางสาวมนิชญา ศิริคุณ
โทร. 36736

นางสาวอัจฉรา ธรรมนูญ
โทร. 35270

นางสาวพชระกร ณ เชียงใหม่
โทร. 36735

นายรุ่งโรจน์ ทนนวงส์
โทร. 35270

นางสาวสุภาวรรณ บุตรตา
โทร. 36234

นายอัศวิน วังผา
โทร. 35270

นายไกรศร มอละกะ
โทร. 36234