หมวดงานหน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

 1. งานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (International Partnership Promotion)
  • งานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
  • งานพิจารณา ดำเนินการ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU, MOA, AA) กับสถาบัน / องค์กร ต่างประเทศ
  • งานการจัดพิธีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการแลกเปลี่ยน และในกิจกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
  • การจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมของคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  และความร่วมมือในระดับนานาชาติ
  • การจัดทำโครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ  และโครงการวิจัยร่วม ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานอาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaisons)
  • การต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและอาคันตุกะต่างประเทศ
  • การจัดทำคำกล่าว หนังสือรับรอง หนังสือส่งตัว และเอกสารราชการภาษาอังกฤษของคณะฯ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมเครือข่ายที่ทำงานด้านต่างประเทศและรายชื่อชาวต่างประเทศที่มาทำกิจกรรม และ/หรือปฏิบัติงานในคณะฯ  เพื่อเป็นฐานข้อมูล
  • ดำเนินการเรื่องการต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง การออกหนังสือรับรอง การแจ้งที่ พำนักในราชอาณาจักรของชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์
 3. งานทุนและความร่วมมือทางวิชาการ (International Fellowship and Academic Cooperation)
  • งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (บริการวิชาการ / วิจัย / จัดประชุมวิชาการนานาชาติ)กับสถาบันต่างประเทศ
  • ประสานงาน ดำเนินการจัดหลักสูตรบริการวิชาการระยะสั้น (Short Course) แก่ชาวต่างประเทศ
  • จัดและดำเนินการเรื่องหลักสูตรการเรียน-การสอนของสถาบันจากต่างประเทศ
  • งานเกี่ยวกับการเผยแพร่แหล่งทุนศึกษา อบรม ดูงาน วิจัย จากต่างประเทศ
  • ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทย ในการส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุน กพ.  ทุนรัฐบาลไทย (สพร.) ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนจากสถาบันอื่นๆ
 4. งานสารสนเทศและงานธุรการ (Information Development and Administration)
  • งานจัดทำเอกสารต่างๆ ด้านเอกสารแนะนำคณะฯ และ Bulletin ฉบับภาษาอังกฤษ
  • จัดทำ Website, facebook ของงานหน่วยวิเทศสัมพันธ์   เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและบริการของหน่วยงาน
  • จัดทำฐานข้อมูลหน่วยวิเทศสัมพันธ์เข้าระบบฐานข้อมูล MIS ด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ดำเนินการด้านเอกสาร/หนังสือธุรการทุกด้าน (สารบรรณ บุคคล การเงิน-งบประมาณ พัสดุ-ครุภัณฑ์ -การซ่อมบำรุง) ของวิเทศสัมพันธ์
  • การประสานงานติดต่อ โต้ตอบ อีเมล์ / โทรศัพท์ กับต่างประเทศ
  • การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ/การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี (OD)