หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา : 053-935262-3     

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรการเรียนการสอน

ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัย บำบัด รักษา และป้องกันโรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคำนึงถึงความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน เป็นผู้ใฝ่เรียนและใฝ่รู้ สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตน ครองคน ครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

เอกสารหลักสูตร

ข้อบังคับฯ