หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา : 053-935262-3     

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

บุคลากร

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.วริยา สุขุประการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นายกชพงศ์ สุมาลัย
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

น.ส.ยุวสรา ท้าวแก่น
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.พรทิวา รางทัน
นักจัดการงานทั่วไป

นายวสุรัตน์ ตาสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ดลยา เมฆอุตส่าห์
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.กชกร มูลอ้าย
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.อัญชลีภรณ์ จิตรกูล
นักจัดการงานทั่วไป

นางจีรนันท์ จันทรทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.รภัสสรณ์ สันติชัยชาญ
พนักงานบริการทั่วไป