หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา : 053-935262-3     

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

บุคลากร

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.วริยา สุขุประการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นายกชพงศ์ สุมาลัย
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

น.ส.ยุวสรา ท้าวแก่น
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.พรพิมล ฉิมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.พรธิวา ทาวงค์มา
นักจัดการงานทั่วไป

นายวสุรัตน์ ตาสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฎฐชัย  สมศักดิ์บุญ
นักจัดการงานทั่วไป

นายพงศธร  สายรุด
นักจัดการงานทั่วไป

นางจีรนันท์ จันทรทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.รภัสสรณ์ สันติชัยชาญ
พนักงานบริการทั่วไป