รศ.ดร.ชัยชาญ แสงดี

Assoc. Prof. Chaichan Sangdee, Ph.D.

อาจารย์พิเศษ

Visiting Associate Professor

รศ.พญ.มาลียา มโนรถ

Assoc. Prof. Maleeya Manorot, M.D.

อาจารย์พิเศษ

Visiting Associate Professor

รศ.ดร.ภญ.อำไพ  ปั้นทอง

Assoc. Prof. Ampai Panthong, Ph.D.

อาจารย์พิเศษ

Visiting Associate Professor

รศ.ดร.ดวงตา กาญจนโพธิ์

Assoc. Prof. Duangta Kanjanapothi, Ph.D.

อาจารย์พิเศษ

Visiting Associate Professor

รศ.พญ.นพมาศ โรจนสเถียร

Assoc. Prof. Noppamas Rojanasthien, M.D.

อาจารย์พิเศษ

Visiting Associate Professor

รศ.ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์

Assoc. Prof. Puongtip Kunanusorn, Ph.D.

อาจารย์พิเศษ

Visiting Associate Professor

ผศ.ดร.พญ.วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

Asst. Prof. Warangkana Arpornchayanon, M.D., Ph.D.

อาจารย์พิเศษ

Visiting Associate Professor

Made by Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.