รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต  ทีฆชุณหเถียร

Assoc. Prof. Supanimit Teekachunhatean, M.D., Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

Head of Department

CV  /  Expertise and research interest

รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

Assoc. Prof. Seewaboon Sireeratawong, Ph.D.

รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

 Vice Head of Department

CV   /  Expertise and research interest

Made by Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.