นาง ปุณยนุช  สุขสบาย

Ms.Punyanuch Suksabai

พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป)

นางสาว ยุพเรศ  กองนาค

Ms.Yuparad Kongnak

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นาย อานุภาพ  ดุลยราพันธ์

Mr.Anupap Dulyaraphan

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นาย สถิตย์ หม่อนแก้ว

Mr.Sathit Monkaew

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

นางสาว สุจิตรา เตชะเต่ย

Ms.Sujitra Techatoei

พยาบาล

Nurse

นางสาว ระพีพร  ขัติศรี

Ms.Rapheephorn Khatsri

นักเทคนิคการแพทย์

Medical technologist

นางสาว เพ็ญวิสา วงศ์ชมพู

Ms.Penwisa Wongchompoo

นักเทคนิคการแพทย์

Medical technologist

นาย บุญเฟื่อง  แก้วตุ้ย

Mr.Boonfuang Keawtui

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ส 1)

นาย สาคร  พงษ์จันทร์เขียว

Mr.Sakorn Phongchankhiao

พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)

นาย กฤศ  สุขสว่างวัฒน์

Mr.Krit Suksawangwat

พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)

Made by Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University Education Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.