รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร

Assoc. Prof. Supanimit Teekachunhatean, M.D., Ph.D.

CV  /  Expertise and research interest

ผศ.ดร.นพ.สุกิจ  รุ่งอภินันท์

Asst. Prof. Sukit Roongapinun, M.D., Ph.D.

CV  /  Expertise and research interest

ผศ.ดร.พญ.ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์

Asst. Prof. Nutthiya Hanprasertpong, M.D., Ph.D.

CV /  Expertise and research interest

รศ.ดร.นพ.ณัฐ  คูณรังษีสมบูรณ์

Assoc. Prof. Nut Koonrungsesomboon, M.D., Ph.D.

CV  /  Expertise and research interest

รศ.ดร.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง

Assoc. Prof. Mingkwan NaTakuathung, Ph.D.

CV   /  Expertise and research interest

ผศ.ดร.ภญ.อาจารี รายะนาคร

Asst. Prof. Ajaree Rayanakorn, M.D., Ph.D.

Made by Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.