เชิญเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP ✨

เพื่อรับฟังเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่สำคัญของ MEDCMU และร่วมกันพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ผ่านการโค้ช และ IDP เพื่อดึงศักยภาพบุคลากรทุกๆ คนให้พร้อมมุ่งสู่การเป็น “โรงเรียนแพทย์ฯในดวงใจ”

🗓️ ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม และประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM meeting

👉โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.office.com/r/3ncvWdGRYd