การเตรียมเอกสารประกอบและ การบันทึก VDO ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ