วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมุดของคณาจารย์ แพทย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ให้มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามาให้บริการได้อย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่า
2. เพื่อเป็นส่งเสริมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนคณะแพทย์ตลอดจนคณะอื่นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

 

 

 

Medical Library

Faculty of Medicine CMU.

Open Hours

Mon.-Fri. 8.30 a.m.-8.30 p.m.

Sat.-Sun. and Public Holidays 9.00 a.m.-5.00 p.m.

Closed only New Year Festival and Songkran Festival.


110 Inthawarorot Rd. Sriphum, Muang Chiang Mai 50200

   +66 53 935201-6      medical.library@cmu.ac.th