Vision/Mission

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์การเรียนรู้สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำ ในระดับสากล"

พันธกิจ

"มุ่งบริการสารสนเทศพร้อมสรรพ มุ่งสร้างความประทับใจในบริการ มุ่งสืบสานองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การสนับสนุนแพทย์เชียงใหม่สู่สากล "

ปรัชญา / ปณิธาน

" งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการของคณะแพทยศาสตร์ ให้สมกับเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน "

วัตถุประสงค์ / นโยบาย

วัตถุประสงค์ / นโยบายของงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีดังนี้

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทางการแพทย์ทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย ตรงความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการทางสาขาวิชาแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เปิดสอนและมีการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการดูแลซ่อมแซมและป้องกันมิให้สูญหาย

2. เพื่อให้บุคลากรที่กำลังศึกษา / ที่จบการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ นำไปใช้รักษาผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำในวิชาชีพ เป็นผู้นำสังคมทางการแพทย์ และช่วยพัฒนาคณะฯ ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้บริการสารนิเทศทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ คือ การสืบค้นหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลบนเครือข่าย Online และยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ การจัดส่งเอกสารระหว่างห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กับห้องสมุดสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Documents Delivery Services) รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้วย

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพโดยมีบรรณารักษ์ นักวิชาการเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ จัดฝึกอบรม บรรยายแนะนำผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ การใช้โปรแกรมเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการทำวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป

5. พัฒนาการสร้างฐานข้อมูลของห้องสมุดทั้งหมดเพื่อการเป็นห้องสมุดดิจิตัลทางการแพทย์ (Medical Digital Library) ที่เต็มรูปแบบ และจัดหาฐานข้อมูลที่จำเป็นเพื่อบริการการสืบค้นออนไลน์ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (Remote access) และให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์ (Learning Resource Center for Medical Studies)

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อวิทยาการใหม่ๆ และมีจิตใจบริการ (Service mind) อย่างแท้จริง โดยการพัฒนาบรรณารักษ์ นักวิชาการให้เป็น

  • นักเอกสารสนเทศชี้นำแหล่งข้อมูลต่างๆ สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • ผู้สอนโดยการฝึกทักษะด้านการบรรยายอบรมผู้ใช้บริการ สอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชี่ยวชาญในการค้นหาแหล่งสารนิเทศ ชี้นำผู้ใช้บริการได้
  • ผู้ประสานงานด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การใช้แหล่งสารนิเทศที่ตรงกับเรียนการสอน และปลูกฝังค่านิยมด้านการรู้สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นักศึกษา (Life Long Learning)

7. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดห้องสมุด และฝึกอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ทางการแพทย์ (Health Sciences Librarianship) แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ

8. มีระบบการบริหารและการจัดการ ที่เอื้อต่อการดำเนินงานของห้องสมุดให้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการมองหาแนวทางและทิศทางใหม่ๆ ให้ห้องสมุดพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักหอสมุด มช.

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

Medical Library

Faculty of Medicine CMU.

Open Hours

Mon.-Fri. 8.30 a.m.-8.30 p.m.

Sat.-Sun. and Public Holidays 9.00 a.m.-5.00 p.m.

Closed only New Year Festival and Songkran Festival.


110 Inthawarorot Rd. Sriphum, Muang Chiang Mai 50200

   +66 53 935206      medical.library@cmu.ac.th