ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วยวิธีการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบดีเอ็นเอตามมาตรฐานสากลโดยเทคนิควิธีการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ(DNA typing, DNA profile) ที่เปิดบริการตรวจมีดังนี้

 • Autosomal STR-PCR
 • Mitochondrial DNA sequencing
 • Y STR-PCR DNA sequencing
 • X-STR-PCR

ข้อจำกัดในการข้อตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ และ ค่าบริการ

 1. การตรวจพิสูจน์ความเป็น พ่อ-แม่-ลูก (ค่าบริการรายละ 5,100 บาท)
 2. การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายบิดาเดียวกัน เช่น พี่ชาย-น้องชาย ปู่-หลาน อา-หลาน เป็นต้น กรณีนี้ผู้รับการตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น (ค่าบริการรายละ 8,700 บาท)
 3. การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายมารดาเดียวกัน เช่น พี่-น้อง ยาย-หลาน น้า-หลาน เป็นต้น ผู้รับการตรวจอาจเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ (ค่าบริการรายละ 8,700 บาท)
 4. การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ พี่-น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน (ค่าบริการรายละ 8,700 บาท)
 5. การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และวัตถุพยาน (ค่าบริการตัวรายละ 5,100 บาท)

ขั้นตอนการให้บริการผู้ขอตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมDNA

1.ผู้ขอตรวจติดต่อทำบัตร และ ลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อรับเลขโรงพยาบาล(HN) แล้วมาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานดีเอ็นเอ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ชั้น 5อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ50 ปี

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องงดน้ำและอาหาร

2.หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง (เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา) ของผู้ขอตรวจแต่ละคน

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือ สูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
 • หนังสือการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือราชการจากอำเภอที่ส่งตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด (ถ้ามี)

3.ผู้ขอตรวจต้องลงลายมือชื่อในเอกสารยินยอมให้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ

หมายเหตุ  

       1. ในกรณีที่ตรวจเฉพาะบิดาและบุตร หากบุตรอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีมารดามาลงลายมือชื่อในการยินยอมให้บุตรตรวจด้วย หากมารดาเสียชีวิตให้นำใบมรณบัตรพร้อมสำเนามาด้วย

 1. กรณีชื่อบิดาในสูติบัตรเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนเดียวกับที่มาตรวจ บิดาในสูติบัตรต้องมาด้วยหรือต้องมีเอกสารยินยอมจากบิดาในสูติบัตรให้บุตรตรวจในครั้งนี้ด้วย

 

วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์

(ยกเว้น วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)(ปิดพักเที่ยง)

โทรติดต่อสอบถาม 053-934560 (เวลาราชการ) โทรสาร 053-934563

E-mail: dna.forcmu@gmail.com

 

 

กิจกรรม

ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ได้ร่วมมือกับสำนักทะเบียนอำเภอแม่จัน

เพื่อเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

เพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล

ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ร่วมมือกับสำนักทะเบียนอำเภอแม่จัน

ออกเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

เพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563