News | ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์เปิดให้บริการตรวจดีเอ็นเอ (DNA)

ณ ห้องปฎิบัติการดีเอ็นเอ ชั้น5 ห้องปฎิบัติการนิติพันธุศาสตร์

อาคาร 50 ปี ทุกวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการ

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่