เอกสารจริยธรรมวิจัย

คณะกรรมการ Ethics

Reviewer

  • การประชุม
  • พันธกิจและวัตถุประสงค์
  • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Full Board)
  • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ชุดที่ 4 (Medical Device)
  • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ชุดที่ 5 ( Expedited and Alternative)

กำหนดการประชุม

Calendar

Tentative Schedule For EC Meeting (2024)

หน่วยงานภายใน

งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริหารงานวิจัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยจริยธรรมวิจัยในสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เครื่องมือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Security

ความปลอดภัยทางชีวภาพ