แนะนำหลักสูตร

การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มมานานกว่า 50 ปี เป็นสถานฝึกอบรมกุมารแพทย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เนื่องจากมีผู้ป่วยหลากหลายโรค หลากหลายเชื้อชาติ มีทั้งโรคที่พบบ่อย โรคในท้องถิ่น รวมถึงโรคหายากต่างๆ แพทย์ที่มาฝึกอบรมจะได้รับรู้ประสบการณ์ตั้งแต่การดูแลทารกแรกเกิด เด็กทั่วไป เด็กวัยรุ่น และตั้งแต่แบบปฐมภูมิไปจนถึงตติยภูมิตามสาขาวิชาต่างๆ ที่กุมารแพทย์ควรทราบ

การศึกษาฝึกอบรมในระดับนี้เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ กำกับและดูแล พร้อมกับมีตำราและวารสารมากมายจากห้องสมุด online


Training curriculum

1. ระยะเวลาการฝึกอบรม

 1. 1.1  แพทย์ประจำบ้าน ใช้เวลา 3 ปี
 2. 1.2  แพทย์ใช้ทุน ใช้เวลา 36 เดือน หลังจากผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปีแล้ว
 3.  

2. ระดับการฝึกอบรม

 1. ระดับชั้นปีที่ 1 เป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป 
 2. ระดับชั้นปีที่ 2 เป็นการฝึกอบรมที่กำหนดให้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีความรู้ทางสาขาวิชาย่อยเพิ่มมากขึ้นและมีความสามารถในการกำกับดูแล (supervision) แพทย์ประจำบ้านรุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ 
  ระดับชั้นปีที่ 3 เป็นการฝึกอบรมที่กำหนดกำหนดมีความรู้ทางสาขาย่อยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น กำกับดูแลแพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์ เป็นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสัมมนาและการบรรยาย

3. การฝึกอบรมประกอบด้วย

 1. 3.1 การปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป โดยดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยกุมาร 2, 3, 4 และ 5 ตึกผู้ป่วยหนักทั้ง PICU 1 และ PICU 2 ตึกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)  ตึกผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย (Nursery III, IV)  และทารกแรกเกิดปกติ (Nursery II)  ตึกผู้ป่วยพิเศษ  ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องตรวจสุขภาพเด็ก เป็นระยะเวลา 22-26 เดือน ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ประจำบ้านอาวุโสและ/หรืออาจารย์ของภาควิชาฯ
  3.2 การปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านตามอนุสาขาวิชาต่างๆ ของภาควิชาฯ หรือคณะ  ไม่มากกว่า 6 เดือน
  3.3 การปฏิบัติงานสาขาวิชาเลือกต่างๆ ของสถาบันสมทบ เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน
  3.4 การปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านหัวหน้าตึกผู้ป่วย (chief ward) เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน
  3.5 การปฏิบัติงานในสาขากุมารเวชศาสตร์สังคมและชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน และในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เป็นระยะเวลา  2-3 สัปดาห์และการตรวจสุขภาพเด็กที่บ้านเด็กกำพร้า กิ่งแก้ว เดือนละ 2 ครั้ง
  3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่ภาควิชาฯ และคณะเป็นผู้จัด ทั้งเป็นผู้อภิปราย หรือผู้เข้าฟัง และเป็นผู้ดำเนินการเพื่อฝึกทำการสอนและถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์และนักศึกษาแพทย์ด้วย
  3.7 ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษาภาวะและโรคต่างๆ ทางกุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีการอันทันสมัย
  3.8 ฝึกอบรมการหาข้อมูลทางการแพทย์จาก CD ROM, Medline
  3.9 ทำการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาก่อนส่งรายชื่อเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
  3.10 ฝึกอบรมและ/หรือดูงานการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เช่น อนามัยโรงเรียน ศูนย์รับเลี้ยงและดูแลเด็กประจำหมู่บ้าน  ศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้า เด็กติดเชื้อ HIV โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสอนเด็กปัญญาอ่อน ศูนย์สงเคราะห์เด็กที่ถูกทารุณกรรม ศูนย์ปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ
  3.11 ดูงานด้านการสงเคราะห์ ฝึกอบรม เยาวชนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น ดูงานที่ศาลเยาวชนและครอบครัว  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  3.12 ให้บริการแก่สังคมและชุมชน เช่น การออกตรวจเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์บ้านกิ่งแก้ว การตรวจสุขภาพเด็กในงานวันเด็ก
  3.13 การฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (continuity clinic) โดยรับเด็กทารกแรกเกิดหรือผู้ป่วยเด็กโรคไม่เรื้อรัง เป็นคนไข้ในความดูแลตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการฝึกอบรม โดยนัดตรวจผู้ป่วยเป็นระยะๆ ทุก 1-2 เดือน ของวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
  3.14 ทำ Portfolio เป็นบันทึกประวัติของแพทย์ประจำบ้านตั้งแต่เข้ารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรประกอบด้วย บันทึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ บันทึกกิจกรรมทางวิชาการ คะแนนที่ได้จากการประเมินผลและผลงานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามผล การฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านแต่ละคน
  3.15 การประเมินผล เพื่อให้ได้การฝึกอบรมได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ
   

สวัสดิการ

1. โรงพยาบาลจัดสรรที่พักให้แก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนในระหว่างฝึกอบรม

2. แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 จะได้รับผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบคนละ 4 ชุด ส่วนแพทย์ปีที่ 2 และ 3 จะได้รับคนละ 2 ชุด

3. แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัดในการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้น โดยใช้สิทธิได้หลังจากส่งเงินสมทบจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนให้สำนักงานประกันสังคมครบ 3 เดือน

4. แพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกับข้าราชการทั่วไป

5. การเดินทางไปฝึกอบรมในวิชาเลือกนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าเดินทางไป-กลับโดยรถไฟชั้น 2 นั่ง-นอนปรับอากาศ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา

 

การสมัครฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

สมัครแพทย์ใช้ทุน  ปีการศึกษา 2566       รับจำนวน     6    ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  1 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ :                         ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 2 กันยายน  2565 (ภาควิชาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
                                                  ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
                                                  ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                      ชั้น 6 อาคารบุญสม  มาร์ติน 
 
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนทาง website :  ...(รอประกาศคณะ.....)

ติดต่อ
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมัครผ่านคณะฯ ทาง Online  
https://w1.med.cmu.ac.th/personnel/job-news/
2. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับภาควิชากุมารฯ ติดต่อ คุณโสภา ปัญญาเจริญ 053-936462 (ในวันเวลาราชการ)  พร้อม download เอกสารสมัคร เพื่อกรอกส่งภาควิชา

 

สมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566      

   - แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์  รับจำนวน  7  ตำแหน่ง

   - แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
           - สาขาทารกแรกเกิดและปริกำหนด             2   ตำแหน่ง
           - สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม                 1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม         1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคติดเชื้อ                                        1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคไต                                               1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคหัวใจ                                           2   ตำแหน่ง
           - สขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก                2  ตำแหน่ง


โดยมีขั้นตอนการสมัครตามกำหนดการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 • รอบที่ 1  ตั้งแต่   1-31  ตุลาคม  2565 
  ประกาศของราชวิทยาลัยฯ     http://www.thaipediatrics.org/pages/Training/Detail/41/247
  สมัครแพทย์ แผน (ก) ---> :   
  https://www.tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

 • สอบสัมภาษณ์ :  ครั้งที่ 1  วันที่  14 พฤศจิกายน 2565 
                           ครั้งที่ 2  วันที่  21 พฤศจิกายน 2565
                           ครั้งที่ 3  วันที่  28  พฤศจิกายน  2565
                            ณ ชั้น 6 อาคารบุญสม  มาร์ติน 
                            ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
 • วันที่ .....(รอประกาศจากแพทยสภา)......    
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 053-936462 (วันเวลาราชการ)

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง

 

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร:   ภาษาไทย:      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
                       ภาษาอังกฤษ:   Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Pediatrics

ระยะเวลา       2 ปี (และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
หลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรฯ

 

หลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรฯ (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)   

ชื่อหลักสูตร : 
(ภาษาไทย)           หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                          สาขากุมารเวชศาสตร์ (อฝส.)  พ.ศ.2561
(ภาษาอังกฤษ)      Residency Training in Pediatrics Board

ชื่อวุฒิบัตร:         
(ภาษาไทย)          วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)      Diploma of the Thai Board of Pediatrics


 

หลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรฯ  (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ชื่อหลักสูตร:  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                     สาขากุมารเวชศาสตร์ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์)  พ.ศ.2561

คู่มือปฏิบัติงาน

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3

 แบบฟอร์มประเมิน


 

แบบฟอร์มการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของแพทย์ประจำบ้าน
สามารถ Download ได้ที่นี่

 

ลำดับ แบบฟอร์ม
1 Journal club
2 Topic Review
3 Ambulatory case Conference
4 Clinicopatho-pathological conference
5 Dead case Conference
6 Interesting case
7 Morning Conference
8 Social/communication Skill/ Palliative care/Ethic Conference
9 Surgico-Pediatric Conference
10 Medical Counseling Checklist (Communication skill)
11 Chart audit

                                      แบบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) ของแพทย์ประจำบ้าน

EPA  NAME
1 แบบประเมินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับเด็ก
2 การบริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn)
3 แบบประเมินการรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็กที่หอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉินและหอผู้ป่วยใน
4 แบบประเมินการการดูแลรักษาเบื้องต้นและวางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่สัญญาณชีพไม่คงที่
5 หัตถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์ทั่วไป  (Performing the common procedure of general pediatricians) 
       -  Lumbar puncture
       - Umbilical catheterization
       - Central line assessment
       - Blood component transfusion  
6 แบบประเมินการส่งปรึกษาศัลยกรรมโดยกุมารแพทย์ (Surgico-pediatric consulting evaluation)
7 การประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม/สุขภาพจิตที่พบบ่อย (Assess and manage  patients with common behavioral/mental health problems)
       - Delayed speech 
       - ADHD


                                                  หัวข้อ EPA ที่ต้องประเมินในขณะที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและห้องตรวจผู้ป่วยนอก  <<Download>>


                                                  รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา  แยกตามสาขาวิชา (E-logbook)        <<Download>>

 

แบบฟอร์ม Portfolio
Portfolio (file 1/2)
Portfolio (file 2/2)
คู่มือการเขียนงานวิจัย (อฝส.) Download

                                                 

ภาพกิจกรรม


           
        ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 :

สัมมนาบุคลากร (แพทย์ประจำบ้านร่วมกับอาจารย์) :


ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 :


ตรวจสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน :


 

 

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
 • โทรสาร    053-936461