แนะนำหลักสูตร

การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มมานานกว่า 50 ปี เป็นสถานฝึกอบรมกุมารแพทย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เนื่องจากมีผู้ป่วยหลากหลายโรค หลากหลายเชื้อชาติ มีทั้งโรคที่พบบ่อย โรคในท้องถิ่น รวมถึงโรคหายากต่างๆ แพทย์ที่มาฝึกอบรมจะได้รับรู้ประสบการณ์ตั้งแต่การดูแลทารกแรกเกิด เด็กทั่วไป เด็กวัยรุ่น และตั้งแต่แบบปฐมภูมิไปจนถึงตติยภูมิตามสาขาวิชาต่างๆ ที่กุมารแพทย์ควรทราบ
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกอบรมเพื่อผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้บรรลุสมรรถนะหลักทั้ง 7 ประการตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ ได้แก่

 1. มีพฤตนิสัย เจตคติที่ดีในการเป็นกุมารแพทย์ และธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
 3. มีความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะและความสามารถในการบริบาลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานสากล
 5. มีความเข้ารู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ และหลักในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กไทย
 6. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 7. มีภาวะผู้นำ สามารถเป็นผู้นำทีมในการดูแลรักษา บริหารจัดการปัญหาต่างๆ ได้และแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องรวมถึงบุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้


Training curriculum

1. ระยะเวลาการฝึกอบรม

 1. 1.1  แพทย์ประจำบ้าน  แผน ก                        ใช้เวลา 3 ปี
 2. 1.2  แพทย์ประจำบ้าน  แผน ข (แพทย์ใช้ทุน)  ใช้เวลา 36 เดือน (หลังจากผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปีแล้ว)
 3.  

2. ระดับการฝึกอบรม

 1. ระดับชั้นปีที่ 1   เป็นการฝึกอบรมที่ครอบคลุมวิชากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป  
  ระดับชั้นปีที่ 2 เป็นการฝึกอบรมที่กำหนดให้มีความรู้ ทักษะและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดย มีความรู้ในแต่ละอนุสาขาเพิ่มมากขึ้นมีความสามารถในการกำกับดูแล (supervision) แพทย์ประจำบ้านรุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ได้
  ระดับชั้นปีที่ 3   เป็นการฝึกอบรมแบบบูรณาการมุ่งเน้นให้มีความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบ มีความสามารถในการเป็นผู้นำทีมเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้ สามารถให้คำปรึกษาและกำกับดูแลรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นน้อง แพทย์เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์ได้ มีส่วนร่วมในการกระบวนการวางแผนและจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบการสัมมนาและการบรรยายได้

            3. การฝึกอบรมประกอบด้วย     

 1. 3.1 การปฏิบัติงานด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป โดยดูแลรับผิดชอบผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยกุมาร 2, 3, 4 และ 5 ตึกผู้ป่วยหนักทั้ง PICU 1 และ PICU 2 ตึกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)  ตึกผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย (Nursery III, IV)  และทารกแรกเกิดปกติ (Nursery II)  ตึกผู้ป่วยพิเศษ  ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องตรวจสุขภาพเด็ก เป็นระยะเวลา 22-26 เดือน ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ประจำบ้านอาวุโสและ/หรืออาจารย์ของ
  ภาควิชาฯ
  3.2 การปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านตามอนุสาขาวิชาต่างๆ ของภาควิชาฯ หรือคณะ  ไม่มากกว่า 6 เดือน
  3.3 การปฏิบัติงานสาขาวิชาเลือกต่างๆ ของสถาบันสมทบ เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน
  3.4 การปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้านหัวหน้าตึกผู้ป่วย (chief ward) เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน
  3.5 การปฏิบัติงานในสาขากุมารเวชศาสตร์สังคมและชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชน และในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เป็นระยะเวลา  2-3 สัปดาห์และการตรวจสุขภาพเด็กที่บ้านเด็กกำพร้า กิ่งแก้ววิบูลสันติ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
  3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่ภาควิชาฯ และคณะเป็นผู้จัด ทั้งเป็นผู้อภิปราย หรือผู้เข้าฟัง และเป็นผู้ดำเนินการเพื่อฝึกทำการสอนและถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์และนักศึกษาแพทย์ด้วย
  3.7 ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษาภาวะและโรคต่างๆ ทางกุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีการอันทันสมัย
  3.8 ฝึกอบรมการหาข้อมูลทางการแพทย์จาก CD ROM, Medline เป็นต้น
  3.9 ทำการวิจัยขั้นพื้นฐานในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ เพื่อให้ภาควิชาฯ พิจารณาก่อนส่งรายชื่อเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
  3.10 ฝึกอบรมและ/หรือดูงานการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เช่น  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  โรงเรียนกาวิละอนุกูล และโรงเรียนสอนคนตาบอด
  3.11 ดูงานด้านการสงเคราะห์ ฝึกอบรม เยาวชนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น ดูงานที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7  ศาลเยาวชนและครอบครัว
  3.12 ให้บริการแก่สังคมและชุมชน เช่น การออกตรวจเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์บ้านกิ่งแก้ววิบูลย์สันติ การตรวจสุขภาพเด็กในงานวันเด็ก
  3.13 การฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (continuity clinic) โดยรับเด็กทารกแรกเกิดหรือผู้ป่วยเด็กโรคไม่เรื้อรัง เป็นคนไข้ในความดูแลตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการฝึกอบรม โดยนัดตรวจผู้ป่วยเป็นระยะๆ ทุก 1-2 เดือน ของวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
  3.14 ทำ Portfolio เป็นบันทึกประวัติของแพทย์ประจำบ้านตั้งแต่เข้ารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรประกอบด้วย บันทึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรค
  ต่าง ๆ บันทึกกิจกรรมทางวิชาการ คะแนนที่ได้จากการประเมินผลและผลงานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามผล การฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านแต่ละคน
  3.15 กิจกรรมทางวิชาชีพที่แพทย์ประจำบ้านสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีการกำกับดูแล (Entrustable Professional Activities; EPA)
  3.16 การประเมินผล เพื่อให้ได้การฝึกอบรมได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการผลิตกุมารแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ
 1.  

สวัสดิการ

ภาควิชาฯ และคณะฯ มีงบประมาณ สนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน เงิน พ.ต.ส. ค่าเวรเหมาจ่าย ค่าเวรห้องตรวจเวลาราชการ ค่าออกหน่วย ปฐมพยาบาลติดตามขบวนเสด็จ ค่าเวรประกันสังคม โดยยอดเงินจะโอนเข้าบัญชีของแพทย์ตามประกาศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 2. คณะฯ ได้จัดสรรที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การจัดสรรหอพักแพทย์ และบ้านพักแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผน ข ใช้สิทธิ์และสวัสดิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้ ในกรณีที่ส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขตามเงื่อนไข สำหรับผู้รับการฝึกอบรม แผน ก ใช้สิทธิ์ตามต้นสังกัด
 4. ภาควิชาฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างๆ คนละ  1-2 ครั้งต่อปี
     - การนำเสนอผลการวิจัย ในที่ประชุม รวกท. ประจำปี จำนวน 4 รายต่อปี (โดยคัดเลือกจากผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1-4)
     - งบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศแพทย์  ประจำบ้านก่อนขึ้นปฏิบัติงาน การสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพของ  บุคลากร (OD) และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ  เป็นต้น

 

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน
สาขากุมารเวชศาสตร์

สมัครแพทย์ใช้ทุน  ปีการศึกษา 2567       รับจำนวน     6    ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก      วันที่ 4 สิงหาคม 2566
 
สอบสัมภาษณ์ :                                วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566   
                                                         ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
                                                         ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
                                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                                         ชั้น 6 อาคารบุญสม  มาร์ติน 
 
ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนทาง website :  ...(รอประกาศจากคณะ.....)

ติดต่อ
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมัครผ่านคณะฯ ทาง Online  
https://w3.med.cmu.ac.th/jobsmedcmu/index.php/jobs/detail/362
2. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับภาควิชากุมารฯ ติดต่อ คุณโสภา ปัญญาเจริญ 053-936462 (ในวันเวลาราชการ)  พร้อม download เอกสารสมัคร เพื่อกรอกส่งภาควิชา

 

สมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567      

   - แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์  รับจำนวน  7  ตำแหน่ง

   - แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ 
           - สาขาทารกแรกเกิดและปริกำหนด             2   ตำแหน่ง
           - สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม                 1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม         1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคติดเชื้อ                                        1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคไต                                               1   ตำแหน่ง
           - สาขาโรคหัวใจ                                           2   ตำแหน่ง
           - สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก              2  ตำแหน่ง
           - สาขาประสาทวิทยา                                    1  ตำแหน่ง


โดยมีขั้นตอนการสมัครตามกำหนดการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 • รอบที่ 1  ตั้งแต่   1-31  ตุลาคม  2566 
  ประกาศของราชวิทยาลัยฯ     http://www.thaipediatrics.org/pages/Training/Detail/41/247

  สมัครแพทย์ แผน (ก) ---> :   
  https://www.tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

 • สอบสัมภาษณ์ :  ครั้งที่ 1  วันที่  ... พฤศจิกายน 2566 
                           ครั้งที่ 2  วันที่  ... พฤศจิกายน 2566
                           ครั้งที่ 3  วันที่  ...  พฤศจิกายน  2556
                            ณ ชั้น 6 อาคารบุญสม  มาร์ติน 
                            ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
 • วันที่ .....(รอประกาศจากแพทยสภา)......    
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 053-936462 (วันเวลาราชการ)

หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง

 หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชื่อหลักสูตร: 
ภาษาไทย:  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
 
 
ภาษาอังกฤษ: Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Pediatrics
 
ระยะเวลา 
2 ปี (และใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
 
 


แพทย์ประจำบ้าน สามารถเข้าศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลในระบบการเรียนการสอน online ผ่านระบบ CMU Mango Canvas
ได้ที่นี่  


 
หลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรฯ

 

ชื่อหลักสูตร : 
(ภาษาไทย)           
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                          สาขากุมารเวชศาสตร์ (อฝส.)  พ.ศ.2565
(ภาษาอังกฤษ)      Residency Training in Pediatrics Board

ชื่อวุฒิบัตร:         
(ภาษาไทย)         
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)      Diploma of the Thai Board of Pediatrics


 

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขากุมารเวชศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


คู่มือปฏิบัติงาน

 

       ภาคผนวก 1-2
       ภาคผนวก 3
       ภาคผนวก 4-11

 ตารางกิจกรรมทางวิชาการ

การประชุมวิชาการของภาควิชา (ปีการศึกษา 2566)

การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชาฯ

งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน

การทดสอบความรู้ความสามารถแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

ตารางการสอบประจำปีการศึกษา 2566


 

แบบฟอร์มประเมิน


 

แบบฟอร์มการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของแพทย์ประจำบ้าน
สามารถ Download ได้ที่นี่

 

ลำดับ แบบฟอร์ม
1 Journal club
2 Topic Review
3 Ambulatory case Conference
4 Clinicopatho-pathological conference
5 Dead case Conference
6 Interesting case
7 Morning Conference
8 Social/communication Skill/ Palliative care/Ethic Conference
9 Surgico-Pediatric Conference
10 Medical Counseling Checklist (Communication skill)
11 Chart audit

                                      แบบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) ของแพทย์ประจำบ้าน

EPA  NAME
1 แบบประเมินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับเด็ก
2 การบริบาลทารกแรกเกิด (Care for newborn)
3 แบบประเมินการรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดเฉียบพลันที่พบบ่อยในเด็กที่หอผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉินและหอผู้ป่วยใน
4 แบบประเมินการการดูแลรักษาเบื้องต้นและวางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่สัญญาณชีพไม่คงที่
5 หัตถการที่ใช้บ่อยของกุมารแพทย์ทั่วไป  (Performing the common procedure of general pediatricians) 
       -  Lumbar puncture
       - Umbilical catheterization
       - Central line assessment
       - Blood component transfusion  
6 แบบประเมินการส่งปรึกษาศัลยกรรมโดยกุมารแพทย์ (Surgico-pediatric consulting evaluation)
7 การประเมินและให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม/สุขภาพจิตที่พบบ่อย (Assess and manage  patients with common behavioral/mental health problems)
       - Delayed speech 
       - ADHD


                                                  หัวข้อ EPA ที่ต้องประเมินในขณะที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและห้องตรวจผู้ป่วยนอก  <<Download>>


                                                  รายชื่อหัตถการและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและรักษา  แยกตามสาขาวิชา (E-logbook)        <<Download>>

 

แบบฟอร์ม Portfolio
Portfolio (file 1/2)
Portfolio (file 2/2)
คู่มือการเขียนงานวิจัย (อฝส.) Download

                                                 

ภาพกิจกรรม


       กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 :

 

    อบรม "Neonatal Resusitation Workshop" ประจำปีการศึกษา 2566 :

 

      ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 :

 

      พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2566 :

        

      กิจกรรม รดน้ำ ดำหัว และขอพร อาจารย์อาวุโส ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2566  :

 

 

       กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 :

 

       กิจกรรมมอบรางวัลแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 :

 

       ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 :

 

      กิจกรรม รดน้ำ ดำหัว และขอพร อาจารย์อาวุโส ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  :

 

     พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2565 :

   

     กิจกรรม Research Day ประจำปีการศึกษา 2564 :

 

 

    กิจกรรมสัมมนาบุคลากร (แพทย์ประจำบ้านร่วมกับอาจารย์) ประจำปีการศึกษา 2564 :

 

     กิจกรรม Research Day ประจำปีการศึกษา 2563 :

 

     กิจกรรมมอบรางวัลแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 :

           


        ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 :

 

        ตรวจสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สัมมนาบุคลากร (แพทย์ประจำบ้านร่วมกับอาจารย์) :


ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 :


ตรวจสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน :


 

    

 


Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics