ลงทะเบียนกระบวนวิชา นศพ.

ลงทะเบียนกระบวนวิชา นศพ.

เป็นระบบ ลงทะเบียน, สรุปผลการลงทะเบียน, พิมพ์ใบ มชท.50 ย้อนหลัง, ลาพัก, ลาออก, ถอนกระบวนวิชา (Drop W), ขอเข้าร่วมศึกษา (visiting V), ข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัว ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

Need Help ?

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น M อาคารราชนครินทร์

08:30น. – 16:30น.

0-5393-5570