คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานในแต่ละบริการของ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย
ในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่