หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายอรรถพร ถาน้อย

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นางรุจิรา คำศรีจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายงาม จิตรคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นางนุชรี ธัญญานิธิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายบัญญัติ ปันตา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายภัทรวรรธน์ ภมรวัฒนาพิศุทธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายทวีศักดิ์ จิณะเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายวัชระ เพ็ญประสานชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานโสตทัศนศึกษา)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายธราเทพ จะวรรณา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย