หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

นายอรรถพร ถาน้อย

หัวหน้าหน่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

athaporn.thanoi@cmu.ac.th

นางรุจิรา คำศรีจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

rujira.kams@cmu.ac.th

นายงาม จิตรคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

ngam.j@cmu.ac.th

นางนุชรี ธัญญานิธิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

nudcharee.t@cmu.ac.th

นายบัญญัติ ปันตา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

banyat.panta@cmu.ac.th

นายภัทรวรรธน์ ภมรวัฒนาพิศุทธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

pattarawat.p@cmu.ac.th

นายทวีศักดิ์ จิณะเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

taweesak.jinasen@cmu.ac.th

นายวัชระ เพ็ญประสานชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานโสตทัศนศึกษา)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

watchara.pen@cmu.ac.th

นายธราเทพ จะวรรณา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย

taratap.jawanna@cmu.ac.th