Skip to content

หน่วยสนับสนุนวิชาการ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยสนับสนุนวิชาการ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มุ่งที่จะเป็นที่หนึ่งในการผลิตเอกสารทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพอใจของผู้รับบริการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสนับสนุนวิชาการ มุ่งที่จะเป็นหนึ่งในการผลิตเอกสารทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพอใจของผู้รับบริการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ