หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
Master of Science Program in Biochemistry

1. หลักสูตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. รูปแบบ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
เป็นหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน4 ปีการศึกษา

3.ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ต่อปีการศึกษา
50,000 บาท

4. โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน 21 หน่วยกิต
       1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
                     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 15  หน่วยกิต
303703 พ.ชค. 703 จริยธรรมการวิจัย 1 หน่วยกิต
303706 พ.ชค. 706 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 หน่วยกิต
303707 พ.ชค. 707 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 หน่วยกิต
303712 พ.ชค. 712 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 2 หน่วยกิต
303713 พ.ชค. 713 จีโนมมนุษย์และการแสดงออกของยีน 2 หน่วยกิต
303726 พ.ชค. 726 เมแทบอลิซึมในมนุษย์ 2 หน่วยกิต
303735 พ.ชค. 735 เทคนิคการวิจัยทางชีวเคมี 2 หน่วยกิต
303736 พ.ชค. 736 ปฏิบัติการเทคนิคการวิจัยทางชีวเคมี 2 หน่วยกิต
303791 พ.ชค. 791 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาโท 1 1 หน่วยกิต
303792 พ.ชค. 792 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาโท 2 1 หน่วยกิต
                     1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                                1.1.2.1 กระบวนวิชาเลือกบังคับ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
                     โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
303745 พ.ชค. 745 ชีวเคมีของโภชนเภสัช 2 หน่วยกิต
303883 พ.ชค. 883 โภชนศาสตร์ในผู้สูงอายุ 2 หน่วยกิต
                                1.1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
                     โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
303724 พ.ชค. 724 โมเลกุลสื่อสัญญาณภายในเซลล์ 3 หน่วยกิต
303725 พ.ชค. 725 ชีวเคมีของโครงสร้างนอกเซลล์ 2 หน่วยกิต
303744 พ.ชค. 744 พิษวิทยาเชิงชีวเคมี 3 หน่วยกิต
303751 พ.ชค. 751 ชีวเคมีภูมิคุ้มกัน 3 หน่วยกิต
303771 พ.ชค. 771 ทักษะทางปฏิบัติการชีวเคมี 1 หน่วยกิต
303769 พ.ชค. 769 หัวข้อเลือกสรรทางชีวเคมี 1 หน่วยกิต
303789 พ.ชค. 789 หัวข้อเลือกสรรทางชีวเคมี 3 หน่วยกิต
303851 พ.ชค. 851 ชีวเคมีของการตายของเซลล์ 2 หน่วยกิต
303852 พ.ชค. 852 หลักการสำคัญทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ 2 หน่วยกิต
303881 พ.ชค. 881 ชีวเคมีและอณูชีววิทยาของมะเร็ง 3 หน่วยกิต
303882 พ.ชค. 882 ชีวเคมีของการออกกำลังกาย 2 หน่วยกิต
              1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 6  หน่วยกิต
                     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี
                     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำ   สาขาวิชา ทั้งนี้กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นกระบวนวิชาที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานของวิทยานิพนธ์
       2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี
. วิทยานิพนธ์ 
303799 พ.ชค. 799 วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

  1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดระยะ เวลาการศึกษา และต้องนำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ เผยแพร่ตามเงื่อนไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์
  3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะหมายถึง สาขาวิชาชีวเคมี (พ.ชค. /  303….)

5. แสดงแผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
303712 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 2 303791 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาโท 1 1
303713 จีโนมมนุษย์และการแสดงออกของยีน 2 303703 จริยธรรมการวิจัย 1
303726 เมแทบอลิซึมในมนุษย์ 2 303XXX วิชาเลือก 6
303735 เทคนิคการวิจัยทางชีวเคมี 2
303736 ปฏิบัติการเทคนิคการวิจัยทางชีวเคมี 2 ผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
รวม 10 รวม 8

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

หน่วยกิต
303706 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
นำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนาประจำปีของภาควิชา
รวม 1

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
303792 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาโท 2 1 303707 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1
303799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 303799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
สอบวิทยานิพนธ์
รวม 7 รวม 10

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

File Download

MSc-Curriculum-2560