ภาระงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพฤษภา ขันธราช

ด้านบริหารเงินและทุน
รองคณบดี  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา ชาติอภิศักดิ์

ด้านแผนและยุทธศาสตร์
รองคณบดี  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา ชาติอภิศักดิ์
รักษาการแทนรองคณบดี  : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
ผู้ช่วยคณบดี : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนธนา บุญตระกูลพูนทวี

ด้านวิชาการ
รองคณบดี  : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร สู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดี : รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปารเมศ เทียนนิมิตร
ผู้ช่วยคณบดี : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
ผู้ช่วยคณบดี : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
ผู้ช่วยคณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีระนันท์ คุณาชีวะ
ผู้ช่วยคณบดี : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวริยา สุขุประการ
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดี  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน
ผู้ช่วยคณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นครินทร์ อินมุตโต

ด้านสื่อสารองค์กร
รองคณบดี  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
ผู้ช่วยคณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรกริช ดิษธรรม

 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือและเอกสารราชการ
 2. งานเสนอหนังสือราชการ
 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือราชการ
 4. จัดเก็บ ค้นหา และรักษาเอกสารหลักฐานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้บริหารสั่งการแล้ว
 5. งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
 6. ขออนุมัติเดินทางไปราชการและเงินทดรองจ่ายไปราชการสำหรับผู้บริหาร
 7. ให้การต้อนรับและรับรองแขกของผู้บริหาร
 8. ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ที่เชิญผู้บริหารเข้าร่วม
 9. ประสานงานกับบุคคล ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายนอกคณะฯตามที่ได้รับมอบหมาย
 11. งานเตรียมงานประชุมสำหรับผู้บริหาร
 12. จัดตารางกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร
 13.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การเสนอหนังสือราชการถึงผู้บริหาร

1. ตรวจสอบความเร่งด่วนของหนังสือราชการ

2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ

3. ลงทะเบียนรับหนังสือ

4. เสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ

5. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งคืนหน่วยงาน

 

การทำเรื่องไปราชการในประเทศ (กรณีเบิกค่าใช้จ่าย)

1. ตรวจสอบความเร่งด่วนของหนังสือ

2. ตอบรับการเข้าร่วมงานของผู้บริหาร

3. สอบถามรายละเอียดการเดินทางและที่พักกรณีค้างคืน

4. ติดต่อสำรองตั๋วเครื่องบินและที่พัก

5. ทำบันทึกขออนุมัติไปราชการและทำสัญญายืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการผ่านโปรแกรมบริหารจัดการ

6. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารที่ต้องการไปราชการและลงนามในหนังสือขออนุมัติไปราชการสัญญายืมเงินทดรองจ่าย

7. ออกเลขที่หนังสือขออนุมัติไปราชการ

8. ส่งภาควิชาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามเห็นชอบ

9. ส่งหน่วยสารบรรณลงทะเบียนหนังสือ Online เพื่อส่งต่อถึงงานคลังดำเนินการเสนอขออนุมัติและยืมเงิน

10. เมื่อการเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้อง

11. บันทึกค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการเพื่อจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการ

12. ออกเลขที่หนังสือรายงานการเดินทางไปราชการ

13. กรณีมีค่าใช้จ่ายคงเหลือให้นำส่งงานคลังพร้อมรายงานการเดินทางไปราชการ

 

การทำเรื่องไปราชการในประเทศ (กรณีไม่เบิกค่าใช้จ่าย)

1. ตรวจสอบความเร่งด่วนของหนังสือ

2. ตอบรับการเข้าร่วมงานของผู้บริหาร

3. สอบถามรายละเอียดการเดินทางและที่พักกรณีค้างคืน

4. ติดต่อสำรองตั๋วเครื่องบินและที่พัก

5. ทำบันทึกขออนุมัติไปราชการผ่านโปรแกรมบริหารจัดการ

6. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารที่ต้องการไปราชการและลงนามในหนังสือขออนุมัติไปราชการ

7. ออกเลขที่หนังสือขออนุมัติไปราชการ

8. ส่งภาควิชาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามเห็นชอบ

9. ส่งหน่วยสารบรรณลงทะเบียนหนังสือ Online เพื่อส่งต่อถึงงานบริหารงานบุคคลดำเนินการเสนอขออนุมัติ

 

การทำเรื่องไปราชการต่างประเทศ (กรณีมีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก)

1. ประสานงานกับงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เรื่องหนังสือเชิญและรายละเอียดการเดินทางรวมถึงการตอบรับการเข้าร่วมของผู้บริหาร

2. สอบถามรายละเอียดการเดินทางจากหน่วยงานภายนอก

3.ติดต่อสำรองตั๋วเครื่องบินและที่พัก

4. ทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

5. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารที่ต้องการไปราชการและลงนามในหนังสือขออนุมัติไปราชการ

6. ออกเลขที่หนังสือขออนุมัติไปราชการ

7. ส่งภาควิชาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามเห็นชอบ

8. ส่งหน่วยสารบรรณลงทะเบียนหนังสือOnline เพื่อส่งต่อถึงงานบริหารงานบุคคลดำเนินการเสนอขออนุมัติ

 

การทำเรื่องไปราชการต่างประเทศ (กรณีขอใช้งบประมาณจากคณะฯ)

1. ประสานงานกับงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เรื่องหนังสือเชิญและรายละเอียดการเดินทางรวมถึงการตอบรับการเข้าร่วมของผู้บริหาร (ทำบันทึกข้อความถึงงานนโยบายและแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการเดินทางไปราชการ)

2. สอบถามรายละเอียดการเดินทางจากหน่วยงานภายนอก

3. เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ (ใบขวาง) จากงานนโยบายและแผนจึงติดต่อสำรองตั๋วเครื่องบินและที่พัก

4. ทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณที่ได้จากอนุมัติจากงานนโยบายและแผนระบุเพื่อเสนองานคลัง  ฉบับพร้อมแนบสัญญายืมเงินและส่งงานบริหารงานบุคคลฉบับพร้อมแนบสำเนาชุด

5. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารที่ต้องการไปราชการและลงนามในหนังสือขออนุมัติไปราชการ

6. ออกเลขที่หนังสือขออนุมัติไปราชการ

7. ส่งภาควิชาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนามเห็นชอบ

8. ส่งหน่วยสารบรรณลงทะเบียนหนังสือ Online เพื่อส่งต่อถึงงานบริหารงานบุคคลดำเนินการเสนอขออนุมัติ

9. เมื่อการเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแนบเอกสารการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ณ วันก่อนการเดินทาง

10. บันทึกค่าใช้จ่ายลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการเพื่อจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการ

11. ออกเลขที่หนังสือรายงานการเดินทางไปราชการ

12. กรณีมีค่าใช้จ่ายคงเหลือให้นำส่งงานคลังพร้อมรายงานการเดินทางไปราชการ