รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป

นางอรวรรณ เร่งเร็ว

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอำไพ กิมภากรณ์

หัวหน้าหน่วยประชุม พิธีการ และศิลปวัฒนธรรม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสมถวิล ศรีโกศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

นายสุพจน์ สล่าบัน

นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

นางสาวศิริวรรณ ภิชัย

นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

นางสาวสุกานดา ศิริพงษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ภาพรวมบุคลากร
– พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป : 2 คน
– พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป : 2 คน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) : 1 คน

นายอมร โสภาวัน

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ร่างโต้ตอบ

นายคมสัน ยาวะริน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

พนักงานส่วนงาน

นายจตุพร แก่นจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

พนักงานส่วนงาน

นายสุรศักดิ์ มาสนอง

ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป

พนักงานส่วนงาน

นางสาวสุนิสา พงษ์โสภา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานส่วนงาน

รับ - ส่งหนังสือ

นายจรัล สมโน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานส่วนงาน

นายปรีชา นามศรีแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป

พนักงานส่วนงาน

นายอรรถพล ทาศรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานส่วนงาน

นายอาสาฬ พีระกันทา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานส่วนงาน

นายพิพิธภูมิ จุฑาเกตุ

                       ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

                              พนักงานส่วนงาน

นางสาวสุภาพร หาญณรงค์

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

 พนักงานส่วนงาน

ไปรษณีย์ และทะเบียนราษฎร์

นายยงยุทธ สุขสม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานส่วนงาน

นายสถิตย์ ดวงอาภัย

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานส่วนงาน

ธุรการประจำสำนักงานคณบดี

นายกนธี  เกตุวงค์

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

พนักงานส่วนงาน

ภาพรวมบุคลากร

– พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป : 1 คน
– พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป : 3 คน
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ :  5 คน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ : 3 คน-
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป :  2 คน

 

 

นางสาวปิยกานต์ หว่างไพบูลย์

หัวหน้าหน่วยสนับสนุนกลยุทธ์และเลขานุการผู้บริหาร

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

นางชนิกานต์ อริยะ

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

นายภควัต สุดใจ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานส่วนงาน

นางสาวกิติภรณ์ เป็งภิระ

ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

 

ภาพรวมบุคลากร
– พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป : 3 คน
– พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป : 1 คน
– พนักงานจ้างโครงการ CMED พัฒนา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป : 1 คน