โครงสร้างบุคลากร

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป

นางอรวรรณ เร่งเร็ว

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอำไพ กิมภากรณ์

หัวหน้าหน่วยประชุม พิธีการ ศิลปวัฒนธรรมและเลขานุการผู้บริหาร

นางสมถวิล ศรีโกศักดิ์

นายสุพจน์ สล่าบัน

นางสาวศิริวรรณ ภิชัย

นางสาวสุภาพร หาญณรงค์

นายพิพิธภูมิ จุฑาเกตุ

นางสาวสุกานดา ศิริพงษ์

เลขานุการผู้บริหาร

นางชนิกานต์ อริยะ

นางสาวปิยะกานต์ หว่างไพบูลย์

ธุรการประจำสำนักงานคณบดี

นายกนธี เกตุวงศ์

นายอมร โสภาวัน

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

ร่างโต้ตอบ

นายคมสัน ยาวะริน

นายจตุพร แก่นจันทร์

นางสาวสุนิสา พงษ์โสภา

นายสุรศักดิ์ มาสนอง

รับ - ส่ง

นายจรัล สมโน

นายปรีชา นามศรีแก้ว

นายสุรพล วิจารณ์

นายอนันต์ มะโนคำ

นายอรรถพล ทาศรี

นายอาสาฬ พีระกันทา

ไปรษณีย์ และทะเบียนราษฎร์

นายยงยุทธ สุขสม

นายสถิตย์ ดวงอาภัย