วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์

งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านเอกสาร ด้านเลขานุการและการประชุม โดยเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์เป็นสถาบันแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่บริการงานด้านเอกสาร งานด้านเลขานุการ ด้วยความถูกต้อง   รวดเร็ว    ปฏิบัติงานโดยเน้นการทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ