ประวัติงานบริหารทั่วไป

ประวัติงานบริหารทั่วไป

งานบริหารและธุรการ เริ่มต้นจากเป็นหน่วยธุรการของโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2502 เพื่อทำหน้าที่ด้านเอกสารเกี่ยวกับรายการเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาของนักศึกษาแพทย์ งานรับและออก ของวัสดุดังกล่าวจากท่าเรือมาเข้าเก็บภายในโกดังของคลังวัสดุโดยเริ่มจากการยืมตัวหัวหน้าแผนกธุรการ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียง 4 คน

ต่อมาได้โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2508 และได้มีการปรับเปลี่ยนจากแผนกธุรการมาเป็นงานบริหารและธุรการ เมื่อปี พ.ศ. 2527 และได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น งานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 53 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. นายทิพย์ ตรีรัตน์

หัวหน้าแผนกธุรการ         (1 ม.ค. 2503 – 11 ต.ค. 2508)

2. นายธวัฒน์ ศรีสกุล

หัวหน้าแผนกธุรการ         (1 ก.พ. 2509 – 1 ต.ค. 2527)

3. นายศักดิพงศ์ ทิพย์ประชาบาล

หัวหน้าแผนกธุรการ         (2 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2529)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ         (1 มิ.ย. 2530 – 31 ต.ค. 2532)

4. นายสมบูรณ์ ตั้งตัว

หัวหน้างานบริหารและธุรการ         (1 ต.ค. 2529 – 13 พ.ค. 2530)

5. นางสายัณห์ เนตรวิเชียร

หัวหน้างานบริหารและธุรการ        (1 พ.ย. 2532 – 3 เม.ย. 2537)

6. นายเฉลียว อยู่ชม

หัวหน้างานบริหารและธุรการ        (4 เม.ย. 2537 – 1 ต.ค. 2543)

7. นางสาววณี สุขพรหม

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ         (2 ต.ค. 2543 – 31 ต.ค. 2543)

8. ม.ร.ว.อรชา ณ ปั่น

หัวหน้างานบริหารและธุรการ         (1 พ.ย. 2543 – 31 ต.ค.2547)

9. นางสาวสุรีย์พร กิจหรารักษ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ         (1 พ.ย. 2547- 28 มิ.ย. 2549)

10. นางสาวสุรีย์พร กิจหรารักษ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป               (29 มิ.ย. 2549 – 11 เม.ย 2559)

11. นางอรวรรณ เร่งเร็ว

หัวหน้างานบริหารทั่วไป               (14 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน)