ติดต่อภาควิชา

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น  1 อาคาร  บุญสมมาติน

110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-935-450-52

สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา

053-936-136

โทรสาร (FAX)

053-93xxxx

หน่วยรังสีวินิจฉัย

053-93xxxx

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

053-93xxxx

หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา