การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดีภาควิชา หน่วยงานภายในคณะฯ 

บุคคลคุณภาพแห่งปี บุคคลดีเด่นประจำปี

กิจกรรมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานตามเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

กิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หัวข้อ “Sustainable  Excellence”   วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยาย หัวข้อ True Excellence Model and Leadership System

โดย : คุณสุวิชา ภรณวลัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านประกันคุณภาพ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การบรรยาย หัวข้อ Best Employer: Human Resource Management

โดย : คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์  Group Chief Human Resources Officer กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การบรรยาย หัวข้อ การบริหารระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystems)

โดย : อ.นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

การบรรยาย หัวข้อ : GHB Leadership System การนำองค์กร
การสื่อสาร การบริหารบุคคล และการกำกับดูแล โดย : คุณฉัตรชัย ศิริไล  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์