รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

Assoc.Prof.Anawat Wisetborisut, M.D.

E-mail : dr.anawat@hotmail.com

Tel.053-935162

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล

Mr.Borwon Wittayachamnankul

E-mail : borwon.witt@cmu.ac.th

Tel.053-936722

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ดร.จิตถนอม สังขนันท์

Ms.Jittanom Sangkhanan

E-mail : jittanom.s@cmu.ac.th

Tel.053-935701

หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพองค์กร

นางนลัทพร หล้าทา

Mrs.Nalutporn Latha

E-mail : gig.nalutporn@gmail.com

Tel.053-936212

พนักงานปฏิบัติงาน

นายสุมิตร คำพุทธ

Mr.Sumit Computh

E-mail : scomputh@gmail.com

Tel.053-936212

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางณภัทร มณีวงศ์

Mrs.Napat Maneewong

E-mail : napat.ma@cmu.ac.th

Tel.053-935266

พนักงานปฏิบัติงาน

น.ส.เบญญาภา วานิชขจร
Ms.Benyapa Vanichkajorn
E-mail : view.benyapa@gmail.com

Tel.053945108