Staff Login
 
  เกี่ยวกับบริการ | แบบฟอร์มออนไลน์ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
:. แบบฟอร์มออนไลน์
       เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการกรอกคำขอ
1.  เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) 📢 *ผู้ใช้บริการ Sign in ด้วยเมล์ @cmu.ac.th
2.  เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)
© 2012 The Library, Faculty of Medicine, Chiang Mai University