Staff Login
 
  เกี่ยวกับบริการ | แบบฟอร์มออนไลน์ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
:. เกี่ยวกับบริการ
 
บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
เป็นบริการหนึ่งของห้องสมุดสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ ที่ต้องการพิมพ์หนังสือตำรา โดยห้องสมุดคณะฯ จะดำเนินการส่งคำขอ ไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติ (กรุงเทพฯ) และเมื่อหนังสือได้รับการจัดพิมพ์เสร็จแล้ว ผู้ขอเลขฯ ต้องจัดส่งหนังสือ จำนวน 3 เล่ม ไปให้หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ ด้วย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
หอสมุดแห่งชาติ รัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ : 9.00-17.00 น. วันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
 
บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)
เป็นบริการสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ ที่ต้องการจัดพิมพ์วารสาร (Serials) ผู้ขอเลขดังกล่าวต้องส่งวารสาร จำนวน 5 ฉบับที่มีการตีพิมพ์แล้ว ไปให้หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ ด้วย
   
 
การขอใช้บริการ
1. ผู้ใช้สามารถติดต่อขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) หรือ วารสาร (ISSN) ด้วยตัวเองได้ที่
สำนักงานห้องสมุด หน่วยบริหารและธุรการ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมฯ โทร.94-5203 หรือ email: surachat2508@gmail.com

2. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือวารสาร เพื่อกรอกรายละเอียดของหนังสือ/ วารสาร และส่งกลับมาที่
สำนักงานห้องสมุดฯ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมฯ หรือ email: surachat2508@gmail.com

3. ผู้ใช้สามารถใช้บริการ แบบฟอร์มออนไลน์ ที่ห้องสมุดได้จัดทำขึ้น

   
 
การติดต่อขอใช้บริการโดยตรงไปที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
กรณีที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) หรือวารสาร (ISSN) โดยตรงกับ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สามารถติดต่อไปได้ได้ที่ โทร. 02 2815313 ต่อ 117 หรือ โทรสาร 02 2815450
© 2012 The Library, Faculty of Medicine, Chiang Mai University