ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา Medical Technology Education Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University (MTEC)