ลงทะเบียนขอใช้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ

หลังจากที่ท่านกรอกแบบฟอร์มนี้แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและทดสอบการใช้งาน หากต้องการบริการและข้อมูลเร่งด่วน โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 36320, 35570
1
2
3

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น