ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ. ดร. กภ.วิศรุต บุตรากาศ รองคณบดี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และคณาจารย์จากทั้งสองสำนักวิชาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง