ผู้บริหาร

1692861686278

ผศ.ดร. อริสา บอนเนซซ์
รองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา
Email: arisa.bonness@cmu.ac.th

1692869003609

รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานบัณฑิตศึกษา ด้านบริหารหลักสูตรกลาง
หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
ทุนการศึกษา
Email: apichat.t@cmu.ac.th

เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

นางสาวกันยารัตน์ กล่ำอาจ
(หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา)
นักจัดการงานทั่วไป
Email: kanyarat.kamard@gmail.com
kanyarat.kamard@cmu.ac.th
Tel. 0-539-35264

staff6

นางสาวเยาวนาฎ ศรีวิชัย

นักจัดการงานทั่วไป

Email: yaowasriwichai@gmail.com

yaowanard.s@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

staff1

นางสาวอรพรรณ บุญตวย

นักจัดการงานทั่วไป

Email: orapan46@gmail.com

orapan.b@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264-5

staff2

นางสาวร่มฉัตร  ธาระบุญ

นักจัดการงานทั่วไป
Email: romchat.tha@gmail.com

romchat.t@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

staff5

นางสาวลักษิกา  ทิพยมหิงษ์

นักจัดการงานทั่วไป
Email: luxs.tipa@gmail.com
luxsika.tip@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)

นางสาวกมลรัตน์ โกมลนิรมิต

นักจัดการงานทั่วไป
Email: kamonrut.komonn@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (3)

นางสาวชุลีกร คเชนทร์ชัยถาวร

นักจัดการงานทั่วไป
Email: chuleekorn.k@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (2)

นางสาวธนภรณ์ วงค์ชัย

นักจัดการงานทั่วไป
Email : tanaporn.won@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

LINE_ALBUM_2562_๒๒๑๐๐๕

นายนคร ศรีโพธิ

พนักงานปฏิบัติงาน

Email: nakorn.s@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นายนัฐพล เครือสาร

นักจัดการงานทั่วไป
Email: @cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

เจ้าหน้าที่ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก

4

นางสาวสาธิยา สาริขิต

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : satiya198@gmail.com
satiya.s@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35180

3

นางสาวนริศรา ไชยองค์การ

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : naritsaraa637@gmail.com
narisara.c@cmu.ac.th
Tel. 0-539-35180