ผู้บริหาร

ผศ.ดร. อริสา บอนเนซซ์
รองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา
Email : arisa.bonness@cmu.ac.th

รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานบัณฑิตศึกษา ด้านบริหารหลักสูตรกลาง
หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
ทุนการศึกษา
Email : apichat.t@cmu.ac.th

ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรภักตร์

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
Email : klintean.w@cmu.ac.th

เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

นางสาวกันยารัตน์ กล่ำอาจ
(หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา)
พนักงานปฏิบัติงาน
Email : kanyarat.kamard@gmail.com
kanyarat.kamard@cmu.ac.th
Tel. 0-539-35264

นางสาวเยาวนาฎ ศรีวิชัย

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : yaowasriwichai@gmail.com

yaowanard.s@cmu.ac.th
Tel. 0-539-35264

นางสาวอรพรรณ บุญตวย

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : orapan46@gmail.com
orapan.b@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264-5

นางสาวกัณฐิกา ปัญญาละ

พนักงานปฏิบัติงาน
Email : kantika.panya@gmail.com
kantika.panyala@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

นางสาวกฤชยาภรณ์ ดวงแก้ว

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : krichayapron.1995@gmail.com
krichayapron.d@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

เจ้าหน้าที่ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก

นางสาวสาธิยา สาริขิต

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : satiya198@gmail.com
satiya.s@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35180

นางสาวนริศรา ไชยองค์การ

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : naritsaraa637@gmail.com
narisara.c@cmu.ac.th
Tel. 0-539-35180