ผู้บริหาร

ผศ.ดร. อริสา บอนเนซซ์
รองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา
Email: arisa.bonness@cmu.ac.th

รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานบัณฑิตศึกษา ด้านบริหารหลักสูตรกลาง
หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
ทุนการศึกษา
Email: apichat.t@cmu.ac.th

ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรภักตร์

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านงานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
Email: klintean.w@cmu.ac.th

เจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตศึกษา

นางสาวกันยารัตน์ กล่ำอาจ
(หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา)
นักจัดการงานทั่วไป
Email: kanyarat.kamard@gmail.com
kanyarat.kamard@cmu.ac.th
Tel. 0-539-35264

นางสาวเยาวนาฎ ศรีวิชัย

นักจัดการงานทั่วไป

Email: yaowasriwichai@gmail.com

yaowanard.s@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

นางสาวอรพรรณ บุญตวย

นักจัดการงานทั่วไป

Email: orapan46@gmail.com

orapan.b@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264-5

staff4

นางสาวกัณฐิกา ปัญญาละ

นักจัดการงานทั่วไป
Email: kantika.panya@gmail.com
kantika.panyala@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

03D7400F-F277-4083-86F5-42C3FB9EF4AD

นางสาวชัญญา  นุ่นงาน

นักจัดการงานทั่วไป
Email : chanya.noonn@gmail.com

chanya.n@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

นางสาวร่มฉัตร  ธาระบุญ

นักจัดการงานทั่วไป
Email: romchat.tha@gmail.com

romchat.t@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

staff5

นางสาวลักษิกา  ทิพยมหิงษ์

นักจัดการงานทั่วไป
Email: luxsika.tip@cmu.ac.th

luxs.tipa@gmail.com

Tel. 0-539-35264

นายนคร ศรีโพธิ

พนักงานปฏิบัติงาน

Email: nakorn.s@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

นายปฐมพงศ์  ทามี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email: ptompong.earth@gmail.com

patompong.tamee@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35264

เจ้าหน้าที่ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก

นางสาวสาธิยา สาริขิต

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : satiya198@gmail.com
satiya.s@cmu.ac.th

Tel. 0-539-35180

นางสาวนริศรา ไชยองค์การ

พนักงานปฏิบัติงาน

Email : naritsaraa637@gmail.com
narisara.c@cmu.ac.th
Tel. 0-539-35180